هیات مدیره

دکتر فریدون نوحی بزنجانی
دکتر فریدون نوحی بزنجانیرئیس هیئت مدیره
دکتر محسن محور
دکتر محسن محورمدیر عامل و عضو هیئت مدیره
دکتر محمود محمدزاده شبستری
دکتر محمود محمدزاده شبستریعضو هیئت مدیره
دکتر رضا فریدحسینی
دکتر رضا فریدحسینیعضو هیئت مدیره