دكتر فريدون نوحی بزنجانی

دكتر فريدون نوحی بزنجانی
سمت: رئیس هیئت مدیره

سوابق تحصيلي : 
پزشكي عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بعنوان شاگرد اول دوره پزشكي سال 1355
تخصصي بيماريهاي قلب و عروق از مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي در سال 1359
فلوشيپ Interventional Cardiology
فلوشيپ Echocardiography

سوابق شغلي:
- معاونت آموزشي و پژوهشي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
- مدير عامل سازمان منطقه اي بهداري استان كرمان
- رئيس مجتمع آموزشي پزوهشي وزارت بهداري سابق
- معاونت درمان وزارت بهداري سابق و معاونت درمان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
- معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
- ( جمعاً حدود هشت سال در سمت معاونتهاي وزارت بهداري و بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي در دوره هاي وزارت جناب آقاي دكتر منافي ، جناب آقاي دكتر مرندي ، جناب آقاي دكتر فاضل )
- عضو هيات نظارت و بازرسي شورايعالي انقلاب فرهنگي
- عضو و دبير هيات مركزي گزينش دانشجوي وزارت بهداشت
- عضو و دبير هيات مركزي گزينش استاد وزارت بهداشت
- عضو شورايعالي برنامه ريزي شوراي عالي انقلاب فرهنگي
- سرپرست گروه پزشكي شوراي عالي برنامه ريزي شورايعالي انقلاب فرهنگي
- عضو شوراي تدوين سياستها و برنامه ريزي وزارت بهداشت
- عضو شوراي عالي انتقال خون ايران
- عضو شوراي آموزش پزشكي جامعه نگر
- عضو و رئيس كميسيون انجمنهاي علمي گروه پزشكي
- عضو شوراي فني وزارت بهداشت
- عضو شورايعالي بازآموزي
- عضو شوراي اجرائي بورس
- عضو شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي ( بيش از بيست سال)
- عضو كميته سه نفره تائيد رشته هاي دانشگاهي آزاد اسلامي
- عضو هيات امنا ارزي وزارت بهداشت
- عضو منتخب وزير در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي
- معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
- عضو هيات مميزه مركزي وزارت بهداشت ( بيش از پانزده سال )
- عضو هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي كرمان ( بيش از بيست سال)
- عضو هيات امناء دانشگاه علوم پزشكي ايران ( بيش از بيست سال)
- عضو موسس انجمن هاي اينترونشنال كارديولو‍ژ‍‍ي ، اكوكارديوگرافي و شبكه تحقيقاتي قلب و عروق كشور
- عضو ثابت تيم پزشكي حضرت امام خميني قدس سره و شريف
- عضو هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي ايران ( ادامه دارد)
- عضو كميسيون ارزشيابي مدارك خارج از كشور وزارت بهداشت ( ادامه دارد)
- عضو كميسيون تاييد مراكز تحقيقاتي وزارت بهداشت ( ادامه دارد)
- عضو هيات امنا بانك چشم ايران ( ادامه دارد)
- عضو و دبير هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته تخصص بيماري هاي قلب و عروق ( ادامه دارد)
- عضو و دبير هيات ممتحنه و ارزشيابي رشته فوق تخصصي بيماري هاي قلب و عروق ( ادامه دارد)
- رئيس انجمن قلب و عروق ايران از بدو تاسيس تاكنون
- رئيس هيات مديره انجمن خيريه قلب و عروق ايران از بدو تاسيس تاكنون
- رئيس مركز آموزشي ، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي
- عضو موسس و رئيس هيات مديره بيمارستان بهمن
- مشاور و نماينده وزير محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در شورايعالي برنامه ريزي

فعاليتهاي علمي و عضويت در مجامع علمي دنيا:
- كتابهاي تاليف شده به صورت مستقل و مشترك ( 4 جلد)
- كتابهاي ترجمه شده بصورت مستقل و مشترك ( 8 جلد)
- تعداد مقالات و خلاصه مقالات چاپ شده در مجلات علمي داخل و خارج بيش از 50 عدد
- رياست مجله علمي قلب و عروق ايران بزبان انگليسي( Iranian Heart Journal)
- عضو کالج قلب امریکا Flow of American College of Cardiology(FACC)
- عضو انجمن قلب اروپا Flow of European Society of Cardiology (FESC)
- عضو انجمن قلب آسیا و اقیانوسیه (Flow of Asian Pacific Society of Cardiology (FAPSC)