مناقصه عمومی 
«مناقصه عمومی»

بیمارستان رضوی مبنی بر واگذاری خدمات واحد خیاط خانه خود را از طریق مناقصه عمومی بدینوسیله مناقصه مزبور تمدید می گردد لذا متقاضیان واجد شرایط در صورت تمایل می توانند پس از تکمیل اسناد زیر نسبت به ارائه آن حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 98.2.17 اقدام نمایند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05136002092 تماس حاصل فرمایید.