ارتباط مستقیم با اپراتور : ۳۶۰۰۲۰۰۰-۵۱-۰۰۹۸ ، ۳۶۰۰۴۰۰۰-۵۱-۰۰۹۸

روابط عمومی : ۳۶۰۰۲۶۰۰-۵۱-۰۰۹۸- ۳۶۰۰۴۰۱۰-۵۱-۰۰۹۸
ایمیل:

پذیرش بستری : ۳۶۰۰۴۰۴۸-۵۱-۰۰۹۸

امور بین الملل و کنگره ها : ۳۶۰۰۲۸۹۲-۵۱-۰۰۹۸ 
ایمیل:

معاونت آموزشی و پژوهشی : ۳۶۰۰۲۸۹۴-۵۱-۰۰۹۸ ، ۳۶۰۰۲۸۹۶-۵۱-۰۰۹۸

واحد بیماران بین الملل : ۳۶۰۰۲۵۰۷-۵۱-۰۰۹۸
ایمیل: razavighc@razavihospital.com

اطلاعات :۳۶۰۰۴۰۳۵-۵۱-۰۰۹۸

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن: ۰۰۹۸-۵۱-۳۶۶۶۸۸۸۸

فکس: ۰۰۹۸-۵۱۳۶۶۶۸۸۸۷

پست الکترونیک: