تندیس یادمان همایش سراسری تکریم کارفرمایان کار آفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی

اهدای تندیس یادمان همایش سراسری تکریم کارفرمایان کار آفرین نمونه سازمان تامین اجتماعی به مدیریت بیمارستان رضوی

تاریخ اخذ: 1393