تخصص جنسیتنام پزشکروزتاریخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/05/0110:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقازارع رضاچهارشنبه1399/05/0114:0014:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1399/05/0108:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/05/0110:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقارفعتی علیرضاچهارشنبه1399/05/0109:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/05/0108:0009:30داخلي
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1399/05/0110:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1399/05/0110:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1399/05/0109:0010:30چشم
متخصصخانمحامدی صفیهچهارشنبه1399/05/0110:0011:30داخلي
فلوشيپآقااشراقی علیچهارشنبه1399/05/0116:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1399/05/0108:3009:00جراحي عمومي
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1399/05/0114:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1399/05/0114:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/05/0114:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/05/0110:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/05/0116:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1399/05/0108:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علیچهارشنبه1399/05/0112:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/05/0111:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/05/0115:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/05/0115:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1399/05/0114:3016:00داخلي
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/05/0109:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقارضائي حميدرضاچهارشنبه1399/05/0110:0011:30گوارش
متخصصآقاصفریان محمدچهارشنبه1399/05/0115:0016:30تغذيه
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1399/05/0114:0015:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليچهارشنبه1399/05/0108:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/05/0112:0012:30پوست
فلوشيپآقاخادم جلالچهارشنبه1399/05/0116:0016:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاحسينيان محمودچهارشنبه1399/05/0116:0017:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/05/0108:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/05/0108:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1399/05/0108:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1399/05/0111:0012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/05/0111:0011:30مراقبت هاي ويژه
فلوشيپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/05/0114:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدچهارشنبه1399/05/0116:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1399/05/0117:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمحائری عاطفهچهارشنبه1399/05/0108:0009:00زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1399/05/0112:0012:30گوارش
فلوشيپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/05/0114:0015:00جراحي عمومي
متخصصخانمحائری عاطفهپنجشنبه1399/05/0210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1399/05/0214:0014:30پوست
فوق تخصصآقاثقه الاسلامی محمدپنجشنبه1399/05/0213:0014:00خون آنکولوژی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1399/05/0210:3011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمبصيري شيواپنجشنبه1399/05/0208:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديپنجشنبه1399/05/0208:3009:30چشم
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1399/05/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمتقي پور بازرگاني ويداپنجشنبه1399/05/0208:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمكرداري سعيدپنجشنبه1399/05/0208:0009:30داخلي
متخصصخانمامین زاده سمیراپنجشنبه1399/05/0208:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينپنجشنبه1399/05/0208:0009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاحیدری بکاولی علیپنجشنبه1399/05/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانعمت اللهی محمودرضاپنجشنبه1399/05/0214:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1399/05/0216:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمموسوي مهساپنجشنبه1399/05/0211:0011:30ريه
فوق تخصص روانپزشكآقاهاشميان پيمانپنجشنبه1399/05/0214:0014:30اعصاب و روان
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1399/05/0211:0011:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/05/0210:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاهوشيار افشينپنجشنبه1399/05/0208:0008:30گوارش
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/05/0209:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1399/05/0210:0011:30داخلي
متخصصخانممحموديان پروانهپنجشنبه1399/05/0216:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص روانپزشكآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1399/05/0210:3011:00اعصاب و روان
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1399/05/0214:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانموظیفه شناس اذردختپنجشنبه1399/05/0210:3011:30چشم
متخصصآقااسدی مجتبیپنجشنبه1399/05/0209:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليپنجشنبه1399/05/0209:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهپنجشنبه1399/05/0212:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممهاجري ترانهپنجشنبه1399/05/0210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع برزشي زهراپنجشنبه1399/05/0209:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمقاضی فرشتهپنجشنبه1399/05/0216:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقااقبالي حميدرضاپنجشنبه1399/05/0214:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاناظمي سعيدپنجشنبه1399/05/0211:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحامدی صفیهپنجشنبه1399/05/0215:0016:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1399/05/0215:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1399/05/0210:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1399/05/0209:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1399/05/0211:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1399/05/0208:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1399/05/0208:3009:00جراحي اعصاب
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاپنجشنبه1399/05/0216:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1399/05/0208:0008:30جراحی عروق
فوق تخصصآقاکرباس فروشان جوادشنبه1399/05/0408:0009:00داخلي غدد
متخصصآقازارع رضاشنبه1399/05/0414:3015:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقهرمانی انوششنبه1399/05/0410:3011:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1399/05/0409:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1399/05/0408:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمحامدی صفیهشنبه1399/05/0410:0011:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1399/05/0408:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1399/05/0410:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقااژدری محمدشنبه1399/05/0414:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1399/05/0410:0011:00جراحي عمومي
فلوشيپآقااشراقی علیشنبه1399/05/0416:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقاسلطاني قدرت الهشنبه1399/05/0408:3010:00گوارش
فلوشيپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1399/05/0410:0011:30چشم
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1399/05/0414:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1399/05/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينشنبه1399/05/0410:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/05/0415:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليشنبه1399/05/0408:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/05/0409:0010:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1399/05/0408:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/05/0411:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانماحمدی مریمشنبه1399/05/0414:3015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحمید علیرضاشنبه1399/05/0408:3009:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاشادكام اميدشنبه1399/05/0414:0014:30گوارش
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/05/0410:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهشنبه1399/05/0415:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1399/05/0414:3016:00داخلي
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرشنبه1399/05/0409:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1399/05/0414:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاصفریان محمدشنبه1399/05/0415:0016:30تغذيه
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاشنبه1399/05/0409:0009:30پوست
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهشنبه1399/05/0410:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقانظرزاده رضاشنبه1399/05/0412:3013:00جراحي اطفال
فوق تخصصخانمموسوي مهساشنبه1399/05/0410:3011:00ريه
فلوشيپآقاخادم جلالشنبه1399/05/0416:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/05/0411:3012:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقاحسينيان محمودشنبه1399/05/0415:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمفیجان امنهشنبه1399/05/0416:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقامكرم دري مهردادشنبه1399/05/0416:3017:00بیهوشی
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/05/0408:0009:30داخلي
متخصصخانمعطاران خراساني متينشنبه1399/05/0408:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاخوش نسب امیرحسینشنبه1399/05/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاکلانتری محمد ابراهیمشنبه1399/05/0414:0015:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/05/0411:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاقنائي اميدشنبه1399/05/0411:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1399/05/0416:3018:00روماتولوژيست
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1399/05/0417:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمميرصدرائي راهلهشنبه1399/05/0408:0009:00داخلي غدد
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديشنبه1399/05/0409:0011:30چشم
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( آنکولوژی زنان )آقابلندي سميهشنبه1399/05/0415:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديیکشنبه1399/05/0509:0011:30چشم
فلوشیپ نارسایی قلبخانمکفشباني شانديز پروانهیکشنبه1399/05/0514:0015:00داخلی قلب و عروق
پوستخانمثمره محمديان فرحنازیکشنبه1399/05/0508:3010:30پوست
متخصصخانمجلالیانی سمانهیکشنبه1399/05/0516:3017:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاآذري پور آرشیکشنبه1399/05/0508:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدیکشنبه1399/05/0516:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانیکشنبه1399/05/0516:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامیکشنبه1399/05/0508:3009:00اطفال و نوزادان
متخصص روانپزشكخانمحمزه مهدیسیکشنبه1399/05/0508:0008:30اعصاب و روان
فلوشيپخانممينائي شيماءیکشنبه1399/05/0510:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسیکشنبه1399/05/0508:0009:00گوارش
متخصصخانمكرداري سعيدیکشنبه1399/05/0515:0016:30داخلي
متخصصآقاامیری حسینیکشنبه1399/05/0511:0012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاخادم جلالیکشنبه1399/05/0511:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمبرزگر پرییکشنبه1399/05/0515:0016:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقارضازاده جعفریکشنبه1399/05/0508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقااریان پور حسینیکشنبه1399/05/0510:0011:30داخلي
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينیکشنبه1399/05/0515:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابرك پور حميدیکشنبه1399/05/0510:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علییکشنبه1399/05/0512:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمنارنجی ثانی رویایکشنبه1399/05/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمنايبي مينویکشنبه1399/05/0507:3009:00زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهیکشنبه1399/05/0512:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمامينيان فريماهیکشنبه1399/05/0510:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمفلاح رستگار ازادهیکشنبه1399/05/0514:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جوادیکشنبه1399/05/0511:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلییکشنبه1399/05/0508:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهاشمی الهامیکشنبه1399/05/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمتقی زاده خاطرهیکشنبه1399/05/0510:3011:30چشم
فلوشيپخانممهاجري ترانهیکشنبه1399/05/0514:0014:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهیکشنبه1399/05/0510:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمقاضی فرشتهیکشنبه1399/05/0516:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمپاکدامن منصورهیکشنبه1399/05/0510:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرصادقی علییکشنبه1399/05/0516:3017:00جراحي عمومي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرایکشنبه1399/05/0508:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزمانی پور مریمیکشنبه1399/05/0514:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممیمندی نژاد زهرایکشنبه1399/05/0508:0009:30داخلي
متخصصآقانیکوزاده علیرضایکشنبه1399/05/0510:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادیکشنبه1399/05/0511:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابیکشنبه1399/05/0508:3009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمجباري فرهادیکشنبه1399/05/0508:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضایکشنبه1399/05/0516:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودیکشنبه1399/05/0508:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشدوشنبه1399/05/0608:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/05/0610:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاقوامی سیدحسندوشنبه1399/05/0608:0008:30جراحي اعصاب
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/05/0608:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاانوری محمددوشنبه1399/05/0614:0015:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/05/0610:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1399/05/0611:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاحصاري محمددوشنبه1399/05/0614:0014:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاقهرمانی انوشدوشنبه1399/05/0609:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/05/0608:0009:30داخلي
فلوشيپآقامحمدي افسانهدوشنبه1399/05/0610:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1399/05/0608:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااوجانی سعیددوشنبه1399/05/0608:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقارفعتی علیرضادوشنبه1399/05/0611:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانممیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/05/0610:3012:00پوست
متخصصخانمحامدی صفیهدوشنبه1399/05/0610:0011:30داخلي
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1399/05/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعین افشار مژگاندوشنبه1399/05/0610:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمملکیان مریمدوشنبه1399/05/0614:3015:00جراحي عمومي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/05/0615:3016:30چشم
متخصصخانمزند زیبادوشنبه1399/05/0608:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/05/0610:0011:30جراحي عمومي
فلوشیپ گلوکومآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/05/0609:0009:30چشم
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهدوشنبه1399/05/0612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1399/05/0608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاقلوبی ارشدوشنبه1399/05/0616:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقاافضل اقائي نائيني مهديدوشنبه1399/05/0616:0016:30گوارش
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/05/0616:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقازردادي مهديدوشنبه1399/05/0610:3011:30گوارش
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/05/0615:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/05/0609:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/0610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/0615:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليدوشنبه1399/05/0608:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/05/0615:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/05/0610:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعطاران خراساني متيندوشنبه1399/05/0608:0010:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهدوشنبه1399/05/0610:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهدوشنبه1399/05/0611:3012:00روماتولوژيست
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/05/0616:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/05/0615:0016:30داخلي
فلوشيپخانمثاقب حسين پور ستارهدوشنبه1399/05/0610:3011:30چشم
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/05/0610:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1399/05/0617:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهدوشنبه1399/05/0616:3018:00روماتولوژيست
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديدوشنبه1399/05/0609:0011:30چشم
فوق تخصص جراحی قلب و عروقخانمشمالي عليدوشنبه1399/05/0612:3013:00جراحي قلب و عروق
فوق تخصصآقارفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/05/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1399/05/0708:0008:30جراحي قلب و عروق
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديسه شنبه1399/05/0709:0011:30چشم
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدسه شنبه1399/05/0711:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/0715:0016:30داخلي
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/05/0716:0016:30مراقبت هاي ويژه
متخصصآقاسپهر وحیدسه شنبه1399/05/0716:0016:30پوست
فلوشيپآقاقدسي بابكسه شنبه1399/05/0711:3012:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/0708:0009:30داخلي
فوق تخصصآقااقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/05/0708:0008:30گوارش
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/05/0716:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمخراساني عفتسه شنبه1399/05/0714:0015:30داخلي غدد
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/05/0708:3009:30چشم
فوق تخصصآقاچاچی کاظمسه شنبه1399/05/0711:0011:30داخلي غدد
فلوشيپآقاروشن روان رضاسه شنبه1399/05/0710:0011:00جراحي عمومي
متخصصآقااقائی حکاک محسنسه شنبه1399/05/0710:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1399/05/0710:0011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/05/0714:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقانظرزاده رضاسه شنبه1399/05/0710:0011:30جراحي اطفال
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1399/05/0715:0016:30تغذيه
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرسه شنبه1399/05/0709:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1399/05/0710:0011:30داخلي
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/05/0715:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/05/0710:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/05/0714:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاقلوبی ارشسه شنبه1399/05/0714:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهسه شنبه1399/05/0712:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/05/0709:0009:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقارحيمي حسينسه شنبه1399/05/0713:0013:30خون آنکولوژی
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/05/0716:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1399/05/0708:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمزارع برزشي زهراسه شنبه1399/05/0709:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/05/0715:3016:30چشم
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/05/0710:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1399/05/0716:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمشکیب فهیمهسه شنبه1399/05/0708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاناظمي سعيدسه شنبه1399/05/0711:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمزارع مودی مریمسه شنبه1399/05/0715:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرصادقی علیسه شنبه1399/05/0716:0016:30جراحي عمومي
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1399/05/0711:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/05/0709:0010:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1399/05/0717:0017:30جراحي عمومي
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1399/05/0710:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1399/05/0708:3009:30جراحي اعصاب
فلوشیپ نارسایی قلبآقادهقان حسین اباد امینسه شنبه1399/05/0710:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1399/05/0708:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/05/0716:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/05/0708:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/05/0810:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقازارع رضاچهارشنبه1399/05/0814:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/05/0810:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1399/05/0808:3009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/05/0808:0009:30داخلي
فلوشيپآقامحمدي افسانهچهارشنبه1399/05/0810:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقارفعتی علیرضاچهارشنبه1399/05/0809:0009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1399/05/0809:0010:30چشم
متخصصخانمحامدی صفیهچهارشنبه1399/05/0810:0011:30داخلي
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1399/05/0810:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1399/05/0810:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقااشراقی علیچهارشنبه1399/05/0816:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1399/05/0808:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1399/05/0814:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1399/05/0814:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/05/0814:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/05/0810:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1399/05/0808:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/05/0816:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علیچهارشنبه1399/05/0812:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/05/0811:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/05/0815:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1399/05/0814:3016:00داخلي
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/05/0815:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/05/0809:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقارضائي حميدرضاچهارشنبه1399/05/0810:0011:30گوارش
متخصصآقاصفریان محمدچهارشنبه1399/05/0815:0016:30تغذيه
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليچهارشنبه1399/05/0808:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1399/05/0814:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/05/0812:0012:30پوست
فلوشيپآقاخادم جلالچهارشنبه1399/05/0816:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1399/05/0808:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/05/0808:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/05/0808:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاحسينيان محمودچهارشنبه1399/05/0816:0017:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/05/0814:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1399/05/0811:0012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/05/0811:0011:30مراقبت هاي ويژه
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدچهارشنبه1399/05/0816:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1399/05/0817:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمحائری عاطفهچهارشنبه1399/05/0808:0009:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/05/0814:0015:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1399/05/0812:0012:30گوارش
متخصصخانمحائری عاطفهپنجشنبه1399/05/0910:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1399/05/0914:0014:30پوست
فوق تخصصآقاثقه الاسلامی محمدپنجشنبه1399/05/0913:0014:00خون آنکولوژی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1399/05/0910:3011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمكرداري سعيدپنجشنبه1399/05/0908:0009:30داخلي
متخصصخانمبصيري شيواپنجشنبه1399/05/0908:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديپنجشنبه1399/05/0908:3009:30چشم
متخصصخانمتقي پور بازرگاني ويداپنجشنبه1399/05/0908:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1399/05/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1399/05/0916:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانعمت اللهی محمودرضاپنجشنبه1399/05/0914:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحیدری بکاولی علیپنجشنبه1399/05/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمامین زاده سمیراپنجشنبه1399/05/0908:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينپنجشنبه1399/05/0908:0009:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمموسوي مهساپنجشنبه1399/05/0911:0011:30ريه
فوق تخصص روانپزشكآقاهاشميان پيمانپنجشنبه1399/05/0914:0014:30اعصاب و روان
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1399/05/0911:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهپنجشنبه1399/05/0910:0011:00روماتولوژيست
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/05/0910:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاهوشيار افشينپنجشنبه1399/05/0908:0008:30گوارش
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/05/0909:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1399/05/0910:0011:30داخلي
متخصصخانممحموديان پروانهپنجشنبه1399/05/0916:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص روانپزشكآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1399/05/0910:3011:00اعصاب و روان
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1399/05/0914:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانموظیفه شناس اذردختپنجشنبه1399/05/0910:3011:30چشم
متخصصآقااسدی مجتبیپنجشنبه1399/05/0909:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليپنجشنبه1399/05/0909:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهپنجشنبه1399/05/0912:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممهاجري ترانهپنجشنبه1399/05/0910:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع برزشي زهراپنجشنبه1399/05/0909:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمقاضی فرشتهپنجشنبه1399/05/0916:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقااقبالي حميدرضاپنجشنبه1399/05/0914:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاناظمي سعيدپنجشنبه1399/05/0911:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحامدی صفیهپنجشنبه1399/05/0915:0016:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1399/05/0915:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1399/05/0910:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1399/05/0911:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1399/05/0908:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1399/05/0909:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1399/05/0908:3009:00جراحي اعصاب
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاپنجشنبه1399/05/0916:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1399/05/0908:0008:30جراحی عروق
فوق تخصصآقاکرباس فروشان جوادشنبه1399/05/1108:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاابیلی مهدیشنبه1399/05/1116:0016:30جراحي اعصاب
متخصصآقازارع رضاشنبه1399/05/1114:3015:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقهرمانی انوششنبه1399/05/1110:3011:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1399/05/1108:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1399/05/1109:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1399/05/1108:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمحامدی صفیهشنبه1399/05/1110:0011:30داخلي
متخصصآقااژدری محمدشنبه1399/05/1114:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1399/05/1110:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1399/05/1110:0011:00جراحي عمومي
فلوشيپآقااشراقی علیشنبه1399/05/1116:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقاسلطاني قدرت الهشنبه1399/05/1108:3010:00گوارش
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1399/05/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينشنبه1399/05/1110:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1399/05/1114:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1399/05/1110:0011:30چشم
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/05/1112:0013:30چشم
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليشنبه1399/05/1108:3009:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/05/1115:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1399/05/1108:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/05/1109:0010:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/05/1111:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاحمید علیرضاشنبه1399/05/1108:3009:00جراحي عمومي
متخصصخانماحمدی مریمشنبه1399/05/1114:3015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/05/1110:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1399/05/1114:3016:00داخلي
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهشنبه1399/05/1115:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرشنبه1399/05/1109:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1399/05/1114:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاصفریان محمدشنبه1399/05/1115:0016:30تغذيه
فوق تخصصآقاشادكام اميدشنبه1399/05/1114:0014:30گوارش
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهشنبه1399/05/1110:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاشنبه1399/05/1109:0009:30پوست
فوق تخصصآقانظرزاده رضاشنبه1399/05/1112:3013:00جراحي اطفال
فلوشيپآقامكرم دري مهردادشنبه1399/05/1116:3017:00بیهوشی
فلوشيپآقاخادم جلالشنبه1399/05/1116:0016:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصخانمموسوي مهساشنبه1399/05/1110:3011:00ريه
فوق تخصصآقاحسينيان محمودشنبه1399/05/1115:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمفیجان امنهشنبه1399/05/1116:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/05/1111:3012:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/05/1111:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاکلانتری محمد ابراهیمشنبه1399/05/1114:0015:00جراحي عمومي
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/05/1108:0009:30داخلي
متخصصآقاخوش نسب امیرحسینشنبه1399/05/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعطاران خراساني متينشنبه1399/05/1108:0010:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاقنائي اميدشنبه1399/05/1111:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1399/05/1116:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمميرصدرائي راهلهشنبه1399/05/1108:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1399/05/1117:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( آنکولوژی زنان )آقابلندي سميهشنبه1399/05/1115:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديشنبه1399/05/1109:0011:30چشم
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديیکشنبه1399/05/1209:0011:30چشم
پوستخانمثمره محمديان فرحنازیکشنبه1399/05/1208:3010:30پوست
فلوشیپ نارسایی قلبخانمکفشباني شانديز پروانهیکشنبه1399/05/1214:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاآذري پور آرشیکشنبه1399/05/1208:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدیکشنبه1399/05/1216:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسیکشنبه1399/05/1208:0009:00گوارش
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسیکشنبه1399/05/1208:0009:00گوارش
فلوشيپخانممينائي شيماءیکشنبه1399/05/1210:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيدیکشنبه1399/05/1215:0016:30داخلي
متخصصآقاامیری حسینیکشنبه1399/05/1211:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانیکشنبه1399/05/1216:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامیکشنبه1399/05/1208:3009:00اطفال و نوزادان
متخصص روانپزشكخانمحمزه مهدیسیکشنبه1399/05/1208:0008:30اعصاب و روان
فلوشيپآقاخادم جلالیکشنبه1399/05/1211:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمبرزگر پرییکشنبه1399/05/1215:0016:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقارضازاده جعفریکشنبه1399/05/1208:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقااریان پور حسینیکشنبه1399/05/1210:0011:30داخلي
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينیکشنبه1399/05/1215:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابرك پور حميدیکشنبه1399/05/1210:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانماربابی شمسییکشنبه1399/05/1211:0011:30داخلي غدد
متخصصخانمنايبي مينویکشنبه1399/05/1207:3009:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علییکشنبه1399/05/1212:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمنارنجی ثانی رویایکشنبه1399/05/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهیکشنبه1399/05/1212:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمامينيان فريماهیکشنبه1399/05/1210:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمفلاح رستگار ازادهیکشنبه1399/05/1214:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جوادیکشنبه1399/05/1211:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمهاشمی الهامیکشنبه1399/05/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلییکشنبه1399/05/1208:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانممهاجري ترانهیکشنبه1399/05/1214:0014:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهیکشنبه1399/05/1210:3011:30چشم
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهیکشنبه1399/05/1210:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمقاضی فرشتهیکشنبه1399/05/1216:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعین افشار مژگانیکشنبه1399/05/1210:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمپاکدامن منصورهیکشنبه1399/05/1210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرصادقی علییکشنبه1399/05/1216:3017:00جراحي عمومي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرایکشنبه1399/05/1208:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزمانی پور مریمیکشنبه1399/05/1214:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممیمندی نژاد زهرایکشنبه1399/05/1208:0009:30داخلي
متخصصآقانیکوزاده علیرضایکشنبه1399/05/1210:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادیکشنبه1399/05/1211:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابیکشنبه1399/05/1208:3009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمجباري فرهادیکشنبه1399/05/1208:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضایکشنبه1399/05/1216:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودیکشنبه1399/05/1208:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/05/1310:0011:30جراحي عمومي
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشدوشنبه1399/05/1308:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/05/1310:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1399/05/1314:0015:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقوامی سیدحسندوشنبه1399/05/1308:0008:30جراحي اعصاب
متخصصآقاانوری محمددوشنبه1399/05/1314:0015:30جراحي اعصاب
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/05/1308:0009:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/05/1310:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاحصاري محمددوشنبه1399/05/1314:0014:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاقهرمانی انوشدوشنبه1399/05/1309:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1399/05/1311:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/05/1308:0009:30داخلي
فلوشيپآقامحمدي افسانهدوشنبه1399/05/1310:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقااوجانی سعیددوشنبه1399/05/1308:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1399/05/1308:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقارفعتی علیرضادوشنبه1399/05/1311:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانممیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/05/1310:3012:00پوست
متخصصخانمحامدی صفیهدوشنبه1399/05/1310:0011:30داخلي
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1399/05/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمملکیان مریمدوشنبه1399/05/1314:0015:00جراحي عمومي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/05/1315:3016:30چشم
متخصصخانمزند زیبادوشنبه1399/05/1308:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ گلوکومآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/05/1309:0009:30چشم
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهدوشنبه1399/05/1312:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/05/1312:0013:30چشم
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1399/05/1308:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاقلوبی ارشدوشنبه1399/05/1316:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/05/1316:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقازردادي مهديدوشنبه1399/05/1310:3011:30گوارش
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/05/1315:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/05/1309:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/1310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/1315:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليدوشنبه1399/05/1308:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/05/1315:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متيندوشنبه1399/05/1308:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/05/1310:0011:00اطفال و نوزادان
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهدوشنبه1399/05/1310:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهدوشنبه1399/05/1311:3012:00روماتولوژيست
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/05/1316:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/05/1315:0016:30داخلي
فلوشيپخانمثاقب حسين پور ستارهدوشنبه1399/05/1310:3011:30چشم
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/05/1310:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1399/05/1317:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهدوشنبه1399/05/1316:3018:00روماتولوژيست
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديدوشنبه1399/05/1309:0011:30چشم
فوق تخصص جراحی قلب و عروقخانمشمالي عليدوشنبه1399/05/1312:3013:00جراحي قلب و عروق
فوق تخصصآقارفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/05/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1399/05/1408:0009:00جراحي قلب و عروق
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديسه شنبه1399/05/1409:0011:30چشم
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدسه شنبه1399/05/1411:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/1415:0016:30داخلي
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/05/1416:0016:30مراقبت هاي ويژه
متخصصآقاسپهر وحیدسه شنبه1399/05/1416:0016:30پوست
فلوشيپآقاقدسي بابكسه شنبه1399/05/1411:3012:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/1408:0009:30داخلي
فوق تخصصآقااقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/05/1408:0008:30گوارش
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/05/1416:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمخراساني عفتسه شنبه1399/05/1414:0015:30داخلي غدد
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/05/1408:3009:30چشم
فلوشيپآقاروشن روان رضاسه شنبه1399/05/1410:0011:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاچاچی کاظمسه شنبه1399/05/1411:0011:30داخلي غدد
متخصصآقااقائی حکاک محسنسه شنبه1399/05/1410:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1399/05/1410:0011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/05/1414:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقانظرزاده رضاسه شنبه1399/05/1410:0011:30جراحي اطفال
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1399/05/1415:0016:30تغذيه
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرسه شنبه1399/05/1409:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1399/05/1410:0011:30داخلي
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/05/1415:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/05/1410:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاقلوبی ارشسه شنبه1399/05/1414:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/05/1414:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهسه شنبه1399/05/1412:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/05/1409:0009:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقارحيمي حسينسه شنبه1399/05/1413:0013:30خون آنکولوژی
متخصصخانمزارع برزشي زهراسه شنبه1399/05/1409:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/05/1415:3016:30چشم
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/05/1416:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1399/05/1408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/05/1410:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمشکیب فهیمهسه شنبه1399/05/1408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاناظمي سعيدسه شنبه1399/05/1411:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1399/05/1416:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع مودی مریمسه شنبه1399/05/1415:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1399/05/1411:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقامیرصادقی علیسه شنبه1399/05/1416:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/05/1409:0010:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1399/05/1417:0017:30جراحي عمومي
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1399/05/1410:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1399/05/1408:3009:30جراحي اعصاب
فلوشیپ نارسایی قلبآقادهقان حسین اباد امینسه شنبه1399/05/1410:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1399/05/1408:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/05/1416:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1399/05/1416:0016:30جراحي اعصاب
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/05/1408:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/05/1510:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقازارع رضاچهارشنبه1399/05/1514:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/05/1510:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1399/05/1508:3009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/05/1508:0009:30داخلي
فلوشيپآقامحمدي افسانهچهارشنبه1399/05/1510:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقارفعتی علیرضاچهارشنبه1399/05/1509:0009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1399/05/1509:0010:30چشم
متخصصخانمحامدی صفیهچهارشنبه1399/05/1510:0011:30داخلي
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1399/05/1510:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1399/05/1510:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقااشراقی علیچهارشنبه1399/05/1516:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1399/05/1508:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1399/05/1514:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمهاشمی الهامچهارشنبه1399/05/1514:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/05/1514:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1399/05/1512:0013:30چشم
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/05/1510:3011:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علیچهارشنبه1399/05/1512:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/05/1511:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/05/1515:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/05/1516:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1399/05/1508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1399/05/1514:3016:00داخلي
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/05/1515:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/05/1509:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقارضائي حميدرضاچهارشنبه1399/05/1510:0011:30گوارش
متخصصآقاصفریان محمدچهارشنبه1399/05/1515:0016:30تغذيه
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليچهارشنبه1399/05/1508:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1399/05/1514:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/05/1512:0012:30پوست
فلوشيپآقاخادم جلالچهارشنبه1399/05/1516:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1399/05/1508:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/05/1508:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/05/1508:0010:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاحسينيان محمودچهارشنبه1399/05/1516:0017:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/05/1514:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1399/05/1511:0012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/05/1511:0011:30مراقبت هاي ويژه
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدچهارشنبه1399/05/1516:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1399/05/1517:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمحائری عاطفهچهارشنبه1399/05/1508:0009:00زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1399/05/1512:0012:30گوارش
فلوشيپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/05/1514:0015:00جراحي عمومي
متخصصخانمحائری عاطفهپنجشنبه1399/05/1610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1399/05/1614:0014:30پوست
فوق تخصصآقاثقه الاسلامی محمدپنجشنبه1399/05/1613:0014:00خون آنکولوژی
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1399/05/1610:3011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمكرداري سعيدپنجشنبه1399/05/1608:0009:30داخلي
متخصصخانمبصيري شيواپنجشنبه1399/05/1608:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديپنجشنبه1399/05/1608:3009:30چشم
متخصصخانمتقي پور بازرگاني ويداپنجشنبه1399/05/1608:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1399/05/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانعمت اللهی محمودرضاپنجشنبه1399/05/1614:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1399/05/1616:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحیدری بکاولی علیپنجشنبه1399/05/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمامین زاده سمیراپنجشنبه1399/05/1608:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينپنجشنبه1399/05/1608:0009:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمموسوي مهساپنجشنبه1399/05/1611:0011:30ريه
فوق تخصص روانپزشكآقاهاشميان پيمانپنجشنبه1399/05/1614:0014:30اعصاب و روان
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهپنجشنبه1399/05/1610:0011:00روماتولوژيست
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1399/05/1611:0011:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/05/1610:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاهوشيار افشينپنجشنبه1399/05/1608:0008:30گوارش
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/05/1609:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1399/05/1610:0011:30داخلي
متخصصخانممحموديان پروانهپنجشنبه1399/05/1616:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص روانپزشكآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1399/05/1610:3011:00اعصاب و روان
متخصصآقااسدی مجتبیپنجشنبه1399/05/1609:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1399/05/1614:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانموظیفه شناس اذردختپنجشنبه1399/05/1610:3011:30چشم
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليپنجشنبه1399/05/1609:3010:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهپنجشنبه1399/05/1612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممهاجري ترانهپنجشنبه1399/05/1610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع برزشي زهراپنجشنبه1399/05/1609:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمقاضی فرشتهپنجشنبه1399/05/1616:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقااقبالي حميدرضاپنجشنبه1399/05/1614:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاناظمي سعيدپنجشنبه1399/05/1611:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحامدی صفیهپنجشنبه1399/05/1615:0016:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1399/05/1615:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1399/05/1610:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1399/05/1608:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1399/05/1611:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1399/05/1609:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1399/05/1608:3009:00جراحي اعصاب
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاپنجشنبه1399/05/1616:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1399/05/1608:0008:30جراحی عروق
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودیکشنبه1399/05/1908:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضایکشنبه1399/05/1916:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمجباري فرهادیکشنبه1399/05/1908:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادیکشنبه1399/05/1911:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابیکشنبه1399/05/1908:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمزمانی پور مریمیکشنبه1399/05/1914:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممیمندی نژاد زهرایکشنبه1399/05/1908:0009:30داخلي
متخصصآقانیکوزاده علیرضایکشنبه1399/05/1910:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرایکشنبه1399/05/1908:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرصادقی علییکشنبه1399/05/1916:3017:00جراحي عمومي
متخصصخانمپاکدامن منصورهیکشنبه1399/05/1910:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمعین افشار مژگانیکشنبه1399/05/1910:0011:30جراحي عمومي
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهیکشنبه1399/05/1910:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمقاضی فرشتهیکشنبه1399/05/1916:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمتقی زاده خاطرهیکشنبه1399/05/1910:3011:30چشم
فلوشيپخانممهاجري ترانهیکشنبه1399/05/1914:0014:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلییکشنبه1399/05/1908:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهاشمی الهامیکشنبه1399/05/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهیکشنبه1399/05/1912:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمامينيان فريماهیکشنبه1399/05/1910:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمفلاح رستگار ازادهیکشنبه1399/05/1914:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جوادیکشنبه1399/05/1911:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمنايبي مينویکشنبه1399/05/1907:3009:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علییکشنبه1399/05/1912:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمنارنجی ثانی رویایکشنبه1399/05/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانماربابی شمسییکشنبه1399/05/1911:0011:30داخلي غدد
فلوشيپآقابرك پور حميدیکشنبه1399/05/1910:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقااریان پور حسینیکشنبه1399/05/1910:0011:30داخلي
فلوشيپآقارضازاده جعفریکشنبه1399/05/1908:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمبرزگر پرییکشنبه1399/05/1915:0016:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاخادم جلالیکشنبه1399/05/1911:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامیکشنبه1399/05/1908:3009:00اطفال و نوزادان
متخصص روانپزشكخانمحمزه مهدیسیکشنبه1399/05/1908:0008:30اعصاب و روان
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانیکشنبه1399/05/1916:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقابهروزی امیرعلییکشنبه1399/05/1916:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمكرداري سعيدیکشنبه1399/05/1915:0016:30داخلي
فلوشيپخانممينائي شيماءیکشنبه1399/05/1910:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسیکشنبه1399/05/1908:0009:00گوارش
متخصصآقاامیری حسینیکشنبه1399/05/1911:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاآذري پور آرشیکشنبه1399/05/1908:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدیکشنبه1399/05/1916:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمجلالیانی سمانهیکشنبه1399/05/1916:3017:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديیکشنبه1399/05/1909:0011:30چشم
فلوشیپ نارسایی قلبخانمکفشباني شانديز پروانهیکشنبه1399/05/1914:0015:00داخلی قلب و عروق
پوستخانمثمره محمديان فرحنازیکشنبه1399/05/1908:3010:30پوست
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديدوشنبه1399/05/2009:0011:30چشم
فوق تخصصآقارفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/05/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص جراحی قلب و عروقخانمشمالي عليدوشنبه1399/05/2012:3013:00جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهدوشنبه1399/05/2016:3018:00روماتولوژيست
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/05/2010:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1399/05/2017:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/05/2016:0017:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمثاقب حسين پور ستارهدوشنبه1399/05/2010:3011:30چشم
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/05/2015:0016:30داخلي
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/05/2015:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متيندوشنبه1399/05/2008:0010:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهدوشنبه1399/05/2010:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/05/2010:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهدوشنبه1399/05/2011:3012:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهدوشنبه1399/05/2011:3012:00روماتولوژيست
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/2010:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/2015:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليدوشنبه1399/05/2008:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/05/2009:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقازردادي مهديدوشنبه1399/05/2010:3011:30گوارش
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/05/2015:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/05/2016:0017:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1399/05/2008:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاقلوبی ارشدوشنبه1399/05/2016:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/05/2012:0013:30چشم
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهدوشنبه1399/05/2012:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ گلوکومآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/05/2009:0009:30چشم
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/05/2015:3016:30چشم
متخصصخانمزند زیبادوشنبه1399/05/2008:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملکیان مریمدوشنبه1399/05/2014:0015:00جراحي عمومي
متخصصآقاکلانتریان محسندوشنبه1399/05/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحامدی صفیهدوشنبه1399/05/2010:0011:30داخلي
متخصصخانممیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/05/2008:0009:30داخلي
متخصصآقارفعتی علیرضادوشنبه1399/05/2011:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانممیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/05/2010:3012:00پوست
متخصصخانمنظرزاده نیلوفردوشنبه1399/05/2008:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااوجانی سعیددوشنبه1399/05/2008:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقامحمدي افسانهدوشنبه1399/05/2010:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاقهرمانی انوشدوشنبه1399/05/2009:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعلیزاده حسندوشنبه1399/05/2011:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/05/2008:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاانوری محمددوشنبه1399/05/2014:0015:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/05/2010:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاحصاري محمددوشنبه1399/05/2014:0014:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقانخعی مقدم علیرضادوشنبه1399/05/2014:0015:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقوامی سیدحسندوشنبه1399/05/2008:0008:30جراحي اعصاب
متخصصآقاخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/05/2010:0011:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/05/2010:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشدوشنبه1399/05/2008:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاابیلی مهدیسه شنبه1399/05/2116:0016:30جراحي اعصاب
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/05/2108:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1399/05/2108:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/05/2116:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشیپ نارسایی قلبآقادهقان حسین اباد امینسه شنبه1399/05/2110:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاتاج دینی شهابسه شنبه1399/05/2108:3009:30جراحي اعصاب
متخصصآقاهوشمند بهروزسه شنبه1399/05/2117:0017:30جراحي عمومي
متخصصخانمزمانی پور مریمسه شنبه1399/05/2110:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/05/2109:0010:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع مودی مریمسه شنبه1399/05/2115:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامیرصادقی علیسه شنبه1399/05/2116:0016:30جراحي عمومي
متخصصآقامیرمعزی محمودسه شنبه1399/05/2111:0011:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/05/2110:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمپاکدامن منصورهسه شنبه1399/05/2116:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمشکیب فهیمهسه شنبه1399/05/2108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاناظمي سعيدسه شنبه1399/05/2111:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمزارع برزشي زهراسه شنبه1399/05/2109:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/05/2115:3016:30چشم
متخصصخانمهاشمی الهامسه شنبه1399/05/2108:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/05/2116:0016:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقارحيمي حسينسه شنبه1399/05/2113:0013:30خون آنکولوژی
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهسه شنبه1399/05/2112:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/05/2109:0009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپآقاقلوبی ارشسه شنبه1399/05/2114:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/05/2114:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/05/2115:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/05/2110:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقااریان پور حسینسه شنبه1399/05/2110:0011:30داخلي
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرسه شنبه1399/05/2109:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاصفریان محمدسه شنبه1399/05/2115:0016:30تغذيه
متخصصآقااقائی حکاک محسنسه شنبه1399/05/2110:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسعادتمند مهرنوشسه شنبه1399/05/2110:0011:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقانظرزاده رضاسه شنبه1399/05/2110:0011:30جراحي اطفال
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/05/2114:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/2115:0016:30داخلي
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/05/2116:0016:30مراقبت هاي ويژه
متخصصآقاسپهر وحیدسه شنبه1399/05/2116:0016:30پوست
فلوشيپآقاقدسي بابكسه شنبه1399/05/2111:3012:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/05/2108:0009:30داخلي
متخصصآقابهروزی امیرعلیسه شنبه1399/05/2108:3009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصآقاچاچی کاظمسه شنبه1399/05/2111:0011:30داخلي غدد
فلوشيپآقاروشن روان رضاسه شنبه1399/05/2110:0011:00جراحي عمومي
فوق تخصصخانمخراساني عفتسه شنبه1399/05/2114:0015:30داخلي غدد
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/05/2108:3009:30چشم
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/05/2116:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقااقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/05/2108:0008:30گوارش
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدسه شنبه1399/05/2111:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقافاضلی فر سعیدسه شنبه1399/05/2108:0009:00جراحي قلب و عروق
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديسه شنبه1399/05/2109:0011:30چشم
متخصصآقاحسین خواه علیسه شنبه1399/05/2114:0015:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/05/2214:0015:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاقنائي اميدچهارشنبه1399/05/2212:0012:30گوارش
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدچهارشنبه1399/05/2216:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشچهارشنبه1399/05/2217:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمحائری عاطفهچهارشنبه1399/05/2208:0009:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمجلالیانی سمانهچهارشنبه1399/05/2216:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/05/2214:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاامیری حسینچهارشنبه1399/05/2211:0012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/05/2211:0011:30مراقبت هاي ويژه
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/05/2212:0012:30پوست
فلوشيپآقاخادم جلالچهارشنبه1399/05/2216:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمامین زاده سمیراچهارشنبه1399/05/2208:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/05/2208:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/05/2208:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاحسينيان محمودچهارشنبه1399/05/2216:0017:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاصفریان محمدچهارشنبه1399/05/2215:0016:30تغذيه
فوق تخصصآقااميديان مسعودچهارشنبه1399/05/2214:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/05/2209:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقارضائي حميدرضاچهارشنبه1399/05/2210:0011:30گوارش
متخصصآقااریان پور حسینچهارشنبه1399/05/2214:3016:00داخلي
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/05/2215:0017:00خون آنکولوژی
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علیچهارشنبه1399/05/2212:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/05/2215:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/05/2211:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیدچهارشنبه1399/05/2208:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/05/2216:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1399/05/2212:0013:30چشم
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/05/2210:3011:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/05/2214:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقایزدانی سیامکچهارشنبه1399/05/2214:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقااشراقی علیچهارشنبه1399/05/2216:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمعین افشار مژگانچهارشنبه1399/05/2208:3009:00جراحي عمومي
متخصصخانمزارع مودی مریمچهارشنبه1399/05/2210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقااژدری محمدچهارشنبه1399/05/2210:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمنصرت نسترنچهارشنبه1399/05/2209:0010:30چشم
متخصصخانمحامدی صفیهچهارشنبه1399/05/2210:0011:30داخلي
متخصصخانممیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/05/2208:0009:30داخلي
فلوشيپآقامحمدي افسانهچهارشنبه1399/05/2210:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقارفعتی علیرضاچهارشنبه1399/05/2209:0009:30جراحي اعصاب
متخصصآقاقهرمانی انوشچهارشنبه1399/05/2208:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/05/2210:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقازارع رضاچهارشنبه1399/05/2214:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/05/2210:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقاطاهری حسینپنجشنبه1399/05/2308:0008:30جراحی عروق
متخصصآقازارع رضاپنجشنبه1399/05/2308:3009:00جراحي اعصاب
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضاپنجشنبه1399/05/2316:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1399/05/2309:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاعلیزاده حسنپنجشنبه1399/05/2308:0009:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1399/05/2311:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمزمانی پور مریمپنجشنبه1399/05/2310:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمحامدی صفیهپنجشنبه1399/05/2315:0016:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1399/05/2315:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمقاضی فرشتهپنجشنبه1399/05/2316:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقااقبالي حميدرضاپنجشنبه1399/05/2314:0014:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاناظمي سعيدپنجشنبه1399/05/2311:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهاشمی الهامپنجشنبه1399/05/2314:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانممهاجري ترانهپنجشنبه1399/05/2310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمزارع برزشي زهراپنجشنبه1399/05/2309:3010:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهپنجشنبه1399/05/2312:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليپنجشنبه1399/05/2309:3010:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقااسدی مجتبیپنجشنبه1399/05/2309:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاشیخیان جوادپنجشنبه1399/05/2314:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانموظیفه شناس اذردختپنجشنبه1399/05/2310:3011:30چشم
متخصصخانممحموديان پروانهپنجشنبه1399/05/2316:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص روانپزشكآقاعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1399/05/2310:3011:00اعصاب و روان
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/05/2309:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینپنجشنبه1399/05/2310:0011:30داخلي
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليپنجشنبه1399/05/2308:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمرایضی زهرهپنجشنبه1399/05/2316:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانعمت اللهی محمودرضاپنجشنبه1399/05/2314:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحیدری بکاولی علیپنجشنبه1399/05/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمامین زاده سمیراپنجشنبه1399/05/2308:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متينپنجشنبه1399/05/2308:0009:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمموسوي مهساپنجشنبه1399/05/2311:0011:30ريه
فوق تخصص روانپزشكآقاهاشميان پيمانپنجشنبه1399/05/2314:0014:30اعصاب و روان
متخصصآقاحسینیان سیدحسنپنجشنبه1399/05/2311:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهپنجشنبه1399/05/2310:0011:00روماتولوژيست
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/05/2310:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاهوشيار افشينپنجشنبه1399/05/2308:0008:30گوارش
متخصصخانمكرداري سعيدپنجشنبه1399/05/2308:0009:30داخلي
متخصصخانمبصيري شيواپنجشنبه1399/05/2308:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاحاتمي محمد مهديپنجشنبه1399/05/2308:3009:30چشم
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1399/05/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمتقي پور بازرگاني ويداپنجشنبه1399/05/2308:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاثقه الاسلامی محمدپنجشنبه1399/05/2313:0014:00خون آنکولوژی
متخصصآقاشرقی محمدرضاپنجشنبه1399/05/2314:0014:30پوست
متخصصخانمحائری عاطفهپنجشنبه1399/05/2310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاآذري پور آرشپنجشنبه1399/05/2310:3011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرششنبه1399/05/2517:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمميرصدرائي راهلهشنبه1399/05/2508:0009:00داخلي غدد
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهشنبه1399/05/2516:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصآقاقنائي اميدشنبه1399/05/2511:3012:30گوارش
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديشنبه1399/05/2509:0011:30چشم
فلوشیپ سرطان شناسی زنان ( آنکولوژی زنان )آقابلندي سميهشنبه1399/05/2515:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاکلانتری محمد ابراهیمشنبه1399/05/2514:0015:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/05/2511:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/05/2508:0009:30داخلي
متخصصخانمعطاران خراساني متينشنبه1399/05/2508:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاخوش نسب امیرحسینشنبه1399/05/2508:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقایوسفیان مقدم سیدمحمدرضاشنبه1399/05/2509:0009:30پوست
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهشنبه1399/05/2510:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقانظرزاده رضاشنبه1399/05/2512:3013:00جراحي اطفال
فلوشيپآقامكرم دري مهردادشنبه1399/05/2516:3017:00بیهوشی
فوق تخصصخانمموسوي مهساشنبه1399/05/2510:3011:00ريه
فلوشيپآقاخادم جلالشنبه1399/05/2516:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمفیجان امنهشنبه1399/05/2516:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاحسينيان محمودشنبه1399/05/2515:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/05/2511:3012:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقااميديان مسعودشنبه1399/05/2514:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاصفریان محمدشنبه1399/05/2515:0016:30تغذيه
متخصصآقاهژبرالساداتي اميرشنبه1399/05/2509:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانماحمدی مریمشنبه1399/05/2514:3015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحمید علیرضاشنبه1399/05/2508:3009:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاشادكام اميدشنبه1399/05/2514:0014:30گوارش
فلوشيپآقاشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/05/2510:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهشنبه1399/05/2515:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقااریان پور حسینشنبه1399/05/2514:3016:00داخلي
متخصصآقاعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/05/2511:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/05/2509:0010:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاقاضی حمیدشنبه1399/05/2508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/05/2512:0013:30چشم
فوق تخصص نفرولوژیآقانجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/05/2515:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقاقلعه نوي محرم عليشنبه1399/05/2508:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهاشمی الهامشنبه1399/05/2508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاقهرماني محمدحسينشنبه1399/05/2510:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمباقريان نرجس الساداتشنبه1399/05/2510:0011:30چشم
متخصصآقایزدانی سیامکشنبه1399/05/2514:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقااشراقی علیشنبه1399/05/2516:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمعین افشار مژگانشنبه1399/05/2510:0011:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقاسلطاني قدرت الهشنبه1399/05/2508:3010:00گوارش
متخصصخانمحامدی صفیهشنبه1399/05/2510:0011:30داخلي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیراشنبه1399/05/2508:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقانیکوزاده علیرضاشنبه1399/05/2510:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقااژدری محمدشنبه1399/05/2514:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاخردمند حامدشنبه1399/05/2509:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمنظرزاده نیلوفرشنبه1399/05/2508:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاقهرمانی انوششنبه1399/05/2510:3011:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقازارع رضاشنبه1399/05/2514:3015:30جراحي اعصاب
متخصصآقاابیلی مهدیشنبه1399/05/2516:0016:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقاکرباس فروشان جوادشنبه1399/05/2508:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاخاكي حصاري مسعودیکشنبه1399/05/2608:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقامحمودی قرائی علیرضایکشنبه1399/05/2616:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاشیخ نظامی مهردادیکشنبه1399/05/2611:0011:30جراحي اعصاب
متخصصآقاتاج دینی شهابیکشنبه1399/05/2608:3009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمجباري فرهادیکشنبه1399/05/2608:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمزمانی پور مریمیکشنبه1399/05/2614:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممیمندی نژاد زهرایکشنبه1399/05/2608:0009:30داخلي
متخصصآقانیکوزاده علیرضایکشنبه1399/05/2610:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقامیرصادقی علییکشنبه1399/05/2616:3017:00جراحي عمومي
متخصصخانمشهابی نژاد سمیرایکشنبه1399/05/2608:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابهروز اقدم عطاءالهیکشنبه1399/05/2610:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمقاضی فرشتهیکشنبه1399/05/2616:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعین افشار مژگانیکشنبه1399/05/2610:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمپاکدامن منصورهیکشنبه1399/05/2610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمهاشمی الهامیکشنبه1399/05/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقامصدقی صدراباد احمدعلییکشنبه1399/05/2608:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانممهاجري ترانهیکشنبه1399/05/2614:0014:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهیکشنبه1399/05/2610:3011:30چشم
متخصصخانمنايبي مينویکشنبه1399/05/2607:3009:00زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهیکشنبه1399/05/2612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمامينيان فريماهیکشنبه1399/05/2610:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمفلاح رستگار ازادهیکشنبه1399/05/2614:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاافضلی بغدادابادی جوادیکشنبه1399/05/2611:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمنارنجی ثانی رویایکشنبه1399/05/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپ کلیهآقاشمسا علییکشنبه1399/05/2612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقااریان پور حسینیکشنبه1399/05/2610:0011:30داخلي
فلوشيپخانمباباپور علي ابادي نوشينیکشنبه1399/05/2615:3016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانماربابی شمسییکشنبه1399/05/2611:0011:30داخلي غدد
فلوشيپآقابرك پور حميدیکشنبه1399/05/2610:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقارضازاده جعفریکشنبه1399/05/2608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمبرزگر پرییکشنبه1399/05/2615:0016:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاخادم جلالیکشنبه1399/05/2611:3012:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصصآقاحسن زاده عباسیکشنبه1399/05/2608:0009:00گوارش
فلوشيپخانممينائي شيماءیکشنبه1399/05/2610:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيدیکشنبه1399/05/2615:0016:30داخلي
متخصصآقاامیری حسینیکشنبه1399/05/2611:0012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاجمشیدیان طرقبه احسانیکشنبه1399/05/2616:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاجلیلی تقویان شهرامیکشنبه1399/05/2608:3009:00اطفال و نوزادان
متخصص روانپزشكخانمحمزه مهدیسیکشنبه1399/05/2608:0008:30اعصاب و روان
متخصصآقابهروزی امیرعلییکشنبه1399/05/2616:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديیکشنبه1399/05/2609:0011:30چشم
پوستخانمثمره محمديان فرحنازیکشنبه1399/05/2608:3010:30پوست
فلوشیپ نارسایی قلبخانمکفشباني شانديز پروانهیکشنبه1399/05/2614:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمجلالیانی سمانهیکشنبه1399/05/2616:3017:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاآذري پور آرشیکشنبه1399/05/2608:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشیپ سرطان دستگاه ادراری و تناسلی (اروانکولوژی)آقامحسني مجيدیکشنبه1399/05/2616:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/05/2710:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاآذري پور آرشدوشنبه1399/05/2717:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنوحه سرا نجمهدوشنبه1399/05/2716:3018:00روماتولوژيست
فلوشيپآقاسلطاني فر مهديدوشنبه1399/05/2709:0011:30چشم
فوق تخصص جراحی قلب و عروقخانمشمالي عليدوشنبه1399/05/2712:3013:00جراحي قلب و عروق
فوق تخصصآقارفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/05/2708:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/05/2716:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/05/2715:0016:30داخلي
فلوشيپخانمثاقب حسين پور ستارهدوشنبه1399/05/2710:3011:30چشم
متخصصآقاسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/05/2715:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمعطاران خراساني متيندوشنبه1399/05/2708:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/05/2710:0011:00اطفال و نوزادان
فلوشیپ بیماریهای مادرزادی قلب بالغینخانمافضل نيا سپيدهدوشنبه1399/05/2710:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمنوبخت زهرهدوشنبه1399/05/2711:3012:00روماتولوژيست
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/2710:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمابراهيمي نصرتدوشنبه1399/05/2715:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقامختاري ازاد عليدوشنبه1399/05/2708:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/05/2709:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقامحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/05/2716:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقازردادي مهديدوشنبه1399/05/2710:3011:30گوارش
فوق تخصصخانممحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/05/2715:0017:00خون آنکولوژی
متخصصآقاقاضی حمیددوشنبه1399/05/2708:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپآقاقلوبی ارشدوشنبه1399/05/2716:0017:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشیپ گلوکومآقابرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/05/2709:0009:30چشم
فلوشيپآقااحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/05/2712:0013:30چشم
فوق تخصصخانمممدوحي فرشتهدوشنبه1399/05/2712:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/05/2715:3016:30چشم
متخصصخانمزند زیبادوشنبه1399/05/2708:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملکیان مریمدوشنبه1399/05/2714:0015:00جراحي عمومي
متخصصآقانعمتی محسندوشنبه1399/05/2714:3018:00تغذيه
متخصصخانمحامدی صفیهدوشنبه1399/05/2710:0011:30داخلي