دکتر تکتم حلمی

دکتر تکتم حلمی

فلوشیپ ویتره ورتین

تخصص

فلوشیپ ویتره ورتین

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان