دکتر عطاءاله بهروز اقدم

دکتر عطاءاله بهروز اقدم

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

تخصص

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان