دکتر فرشته ممدوحی

دکتر فرشته ممدوحی

فوق تخصص نفرولوژی

تخصص

فوق تخصص نفرولوژی

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان