دکتر محمد مهدی حاتمی

دکتر محمد مهدی حاتمی

فلوشیپ گلوکوم(چشم)

تخصص

فلوشیپ گلوکوم(چشم)

اطللاعات تماس

info@razavihospital.com

ساعت های حضور در بیمارستان