سيستم مديریت ايمني و بهداشت شغلي (OHSAS 18001)

تفکری طرح ریزی شده و مستند در ارتباط با بهداشت و ایمنی شغلی • ساختاری مناسب برای مدیریت بهداشت و ایمنی شغلی • ایجاد محیط کاری ایمن‌تر و سالم‌تر • افزایش آگاهی و دانش در خصوص مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی • کاهش ریسک حوادث، رویداد ها و ....

تاریخ اخذ: 1391
تاریخ اعتبار: 1394