گواهينامه سازمان يادگيرنده (سطح1) از بنیاد توانمندسازی منابع انسانی

گواهینامه سازمان یادگیرنده (سطح1) از بنیاد توانمندسازی منابع انسانی

تاریخ اخذ: 1392
تاریخ اعتبار: 1393