تخصص جنسیتنام پزشکروزتاریخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/12/0215:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرشنبه1399/12/0209:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/12/0211:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدشنبه1399/12/0216:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرششنبه1399/12/0217:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1399/12/0208:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1399/12/0208:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1399/12/0210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریساشنبه1399/12/0212:0012:30بیهوشی
فلوشيپآقابلندي سميهشنبه1399/12/0215:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1399/12/0216:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/12/0209:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعطاران خراساني متينشنبه1399/12/0208:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/12/0211:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1399/12/0214:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1399/12/0209:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/12/0211:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1399/12/0214:3015:30جراحي اعصاب
متخصصخانمابيلي مهديشنبه1399/12/0216:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1399/12/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1399/12/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهشنبه1399/12/0210:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/12/0210:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1399/12/0214:3015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسينيان محمودشنبه1399/12/0215:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیشنبه1399/12/0216:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1399/12/0216:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمسلطاني قدرت الهشنبه1399/12/0208:3010:00گوارش
فوق تخصصخانماميديان مسعودشنبه1399/12/0214:0015:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمكرباس فروشان جوادشنبه1399/12/0208:0009:00داخلي غدد
فوق تخصصآقاموسوي مهساشنبه1399/12/0210:3011:00ريه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1399/12/0210:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديشنبه1399/12/0209:0011:30چشم
فلوشيپآقاباقريان نرجس الساداتشنبه1399/12/0210:0011:30چشم
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/12/0211:0012:00چشم
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1399/12/0208:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1399/12/0210:0011:00جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضاشنبه1399/12/0214:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1399/12/0216:0016:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانمقنائي اميدشنبه1399/12/0211:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمشادكام اميدشنبه1399/12/0214:0014:30گوارش
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1399/12/0208:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينشنبه1399/12/0210:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانماژدری محمدشنبه1399/12/0214:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليشنبه1399/12/0208:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1399/12/0210:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالشنبه1399/12/0215:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/12/0208:0009:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1399/12/0210:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1399/12/0214:3015:30داخلي
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1399/12/0208:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1399/12/0210:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/0309:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/0316:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1399/12/0314:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1399/12/0310:0011:30داخلي
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1399/12/0308:3009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيديكشنبه1399/12/0315:0016:00داخلي
فلوشيپخانمخادم جلاليكشنبه1399/12/0311:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشيكشنبه1399/12/0308:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1399/12/0309:3010:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1399/12/0316:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1399/12/0311:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضايكشنبه1399/12/0316:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمرضازاده جعفريكشنبه1399/12/0308:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1399/12/0308:0009:00گوارش
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضايكشنبه1399/12/0314:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1399/12/0316:3017:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1399/12/0310:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوديكشنبه1399/12/0308:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمسلطاني فر مهدييكشنبه1399/12/0309:0011:30چشم
فلوشيپآقاثاقب حسين پور ستارهيكشنبه1399/12/0308:0009:00چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1399/12/0310:3011:30چشم
فوق تخصص روانپزشكآقاحمزه مهدیسيكشنبه1399/12/0308:0008:30اعصاب و روان
متخصصآقاثمره محمديان فرحنازيكشنبه1399/12/0308:3010:30پوست
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمديكشنبه1399/12/0310:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1399/12/0308:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1399/12/0311:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1399/12/0317:0017:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمجباري فرهاديكشنبه1399/12/0308:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1399/12/0308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهيكشنبه1399/12/0310:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاکفشباني شانديز پروانهيكشنبه1399/12/0314:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1399/12/0314:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهيكشنبه1399/12/0310:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1399/12/0308:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمبيرقي طوسي مهرانيكشنبه1399/12/0308:0008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1399/12/0310:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1399/12/0314:0015:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينيكشنبه1399/12/0315:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1399/12/0316:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1399/12/0314:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1399/12/0310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1399/12/0308:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمآذري پور آرشيكشنبه1399/12/0308:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا علييكشنبه1399/12/0312:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيديكشنبه1399/12/0316:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1399/12/0310:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1399/12/0314:0015:00جراحي قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1399/12/0316:0017:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمبرك پور حميديكشنبه1399/12/0310:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالي عليدوشنبه1399/12/0412:0012:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهدوشنبه1399/12/0412:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيددوشنبه1399/12/0416:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/12/0410:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/12/0409:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشدوشنبه1399/12/0417:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1399/12/0408:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریسادوشنبه1399/12/0412:0012:30بیهوشی
متخصصآقازند زیبادوشنبه1399/12/0408:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/0410:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/0415:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص تغذیهآقامهديزاده حکاک عطيهدوشنبه1399/12/0408:3009:30تغذيه
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/12/0411:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعطاران خراساني متيندوشنبه1399/12/0408:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1399/12/0408:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1399/12/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/12/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقامودي فاطمهدوشنبه1399/12/0414:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشدوشنبه1399/12/0416:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليدوشنبه1399/12/0408:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/12/0410:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1399/12/0411:0011:30روماتولوژيست
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/12/0410:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/12/0416:3017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمقوامي سيدحسندوشنبه1399/12/0408:0008:30جراحي اعصاب
متخصصخانماقبالي حميدرضادوشنبه1399/12/0410:0010:30جراحي اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1399/12/0414:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/12/0416:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/12/0410:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصص روانپزشكآقاصمدي رويادوشنبه1399/12/0410:0011:00روانپزشکي
متخصص روانپزشكآقاصمدي* رويادوشنبه1399/12/0409:0010:00روانپزشکي
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/12/0415:3016:30چشم
فلوشيپخانمبرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/12/0408:3009:30چشم
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديدوشنبه1399/12/0409:0011:30چشم
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/12/0411:0012:00چشم
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/12/0410:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1399/12/0416:0016:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانمزردادي مهديدوشنبه1399/12/0409:0010:00گوارش
فوق تخصصخانمافضل اقائي نائيني مهديدوشنبه1399/12/0415:0015:30گوارش
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/12/0409:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1399/12/0414:3015:00جراحي عمومي
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1399/12/0408:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1399/12/0411:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمحصاري محمددوشنبه1399/12/0408:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1399/12/0408:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1399/12/0409:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/12/0415:0016:00داخلي
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1399/12/0416:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/12/0408:3009:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1399/12/0410:0011:30داخلي
متخصصخانمنخعي مقدم عليرضادوشنبه1399/12/0414:0015:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاميرصدرائي راهلهدوشنبه1399/12/0408:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/12/0410:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1399/12/0510:3011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراساني عفتسه شنبه1399/12/0514:0015:00داخلي غدد
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/12/0516:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1399/12/0517:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1399/12/0510:0011:30داخلي
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/12/0515:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/0508:0009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/0515:0016:00داخلي
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/12/0509:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1399/12/0511:0012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشسه شنبه1399/12/0508:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/12/0514:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/12/0516:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/12/0510:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمروشن روان رضاسه شنبه1399/12/0510:0010:30جراحي عمومي
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1399/12/0517:0017:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانماقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/12/0508:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشريفيان رضوي مسعودسه شنبه1399/12/0511:0011:30گوارش
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1399/12/0516:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/12/0508:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديسه شنبه1399/12/0509:0011:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1399/12/0511:0011:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/12/0508:3009:30چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/12/0515:3016:30چشم
فوق تخصص روانپزشكخانموثوق ایرجسه شنبه1399/12/0508:3009:00اعصاب و روان
فوق تخصصخانمچاچي كاظمسه شنبه1399/12/0511:0011:30داخلي غدد
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1399/12/0508:3009:30جراحي اعصاب
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1399/12/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشسه شنبه1399/12/0514:3016:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمناظمي سعيدسه شنبه1399/12/0511:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرحيمي حسينسه شنبه1399/12/0513:0013:30آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمحسین خواه علیسه شنبه1399/12/0514:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1399/12/0508:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1399/12/0510:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمابيلي مهديسه شنبه1399/12/0516:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1399/12/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/12/0514:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/12/0510:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1399/12/0515:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع برزشي زهراسه شنبه1399/12/0509:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1399/12/0515:0016:00تغذيه
متخصصآقافغاني صديقهسه شنبه1399/12/0510:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/12/0515:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1399/12/0508:0009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/12/0509:0010:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانممحسني مجيدسه شنبه1399/12/0510:3011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدسه شنبه1399/12/0516:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهسه شنبه1399/12/0512:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1399/12/0508:0008:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1399/12/0514:0015:00جراحي قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/12/0516:0017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهسه شنبه1399/12/0508:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/12/0510:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمحصاري محمدسه شنبه1399/12/0508:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمهمتي ميلادچهارشنبه1399/12/0614:0015:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالي عليچهارشنبه1399/12/0612:0012:30جراحي قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/12/0609:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/12/0614:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1399/12/0611:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيدچهارشنبه1399/12/0616:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا عليچهارشنبه1399/12/0612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشچهارشنبه1399/12/0617:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1399/12/0610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهچهارشنبه1399/12/0615:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/12/0616:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1399/12/0614:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1399/12/0608:0009:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/12/0608:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/12/0615:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1399/12/0614:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1399/12/0608:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1399/12/0609:0010:00مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1399/12/0614:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/12/0611:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1399/12/0610:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصخانماميديان مسعودچهارشنبه1399/12/0614:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/12/0610:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/12/0610:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليچهارشنبه1399/12/0608:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهچهارشنبه1399/12/0608:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیچهارشنبه1399/12/0616:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودچهارشنبه1399/12/0616:0016:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/12/0610:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1399/12/0609:0009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1399/12/0611:0012:00چشم
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/12/0612:0012:30پوست
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1399/12/0616:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودچهارشنبه1399/12/0610:0011:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانمرضائي حميدرضاچهارشنبه1399/12/0610:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائي اميدچهارشنبه1399/12/0612:0012:30گوارش
فلوشيپخانمممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/12/0614:0015:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1399/12/0609:0009:30جراحي عمومي
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1399/12/0610:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1399/12/0608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/12/0615:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/12/0610:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1399/12/0608:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالچهارشنبه1399/12/0615:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1399/12/0610:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1399/12/0614:3015:30داخلي
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/12/0608:3009:30داخلي
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/12/0611:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/12/0608:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/12/0709:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/12/0911:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدشنبه1399/12/0916:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرششنبه1399/12/0917:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/12/0915:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرشنبه1399/12/0909:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریساشنبه1399/12/0912:0012:30بیهوشی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1399/12/0910:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1399/12/0908:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1399/12/0908:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينشنبه1399/12/0908:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1399/12/0914:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/12/0911:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/12/0909:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1399/12/0916:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهشنبه1399/12/0915:0015:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانماشراقی علیشنبه1399/12/0916:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمكرباس فروشان جوادشنبه1399/12/0908:0009:00داخلي غدد
فوق تخصصخانماميديان مسعودشنبه1399/12/0914:0015:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1399/12/0916:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمسلطاني قدرت الهشنبه1399/12/0908:3010:00گوارش
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/12/0911:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1399/12/0914:3015:30جراحي اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1399/12/0909:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1399/12/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمابيلي مهديشنبه1399/12/0916:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1399/12/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/12/0910:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودشنبه1399/12/0915:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1399/12/0914:3015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهشنبه1399/12/0910:3011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقاموسوي مهساشنبه1399/12/0910:3011:00ريه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1399/12/0910:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/12/0911:0012:00چشم
فلوشيپآقاباقريان نرجس الساداتشنبه1399/12/0910:0011:30چشم
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديشنبه1399/12/0909:0011:30چشم
فوق تخصصخانمقنائي اميدشنبه1399/12/0911:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمشادكام اميدشنبه1399/12/0914:0014:30گوارش
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1399/12/0916:0016:30جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضاشنبه1399/12/0914:0015:30جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1399/12/0910:0011:00جراحي عمومي
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1399/12/0908:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمخادم جلالشنبه1399/12/0915:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1399/12/0910:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليشنبه1399/12/0908:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1399/12/0908:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانماژدری محمدشنبه1399/12/0914:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينشنبه1399/12/0910:3011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1399/12/0910:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1399/12/0908:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1399/12/0914:3015:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1399/12/0910:0011:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/12/0908:0009:30داخلي
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينشنبه1399/12/0910:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمديكشنبه1399/12/1010:0011:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1399/12/1015:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1399/12/1008:3009:30داخلي
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1399/12/1014:0015:00جراحي قلب و عروق
فلوشيپخانمبرك پور حميديكشنبه1399/12/1010:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمكرداري سعيديكشنبه1399/12/1015:0016:00داخلي
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1399/12/1010:0011:30داخلي
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1399/12/1014:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/1016:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/1009:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضايكشنبه1399/12/1016:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1399/12/1011:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1399/12/1016:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1399/12/1009:3010:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشيكشنبه1399/12/1008:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلاليكشنبه1399/12/1011:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوديكشنبه1399/12/1008:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1399/12/1010:0011:30جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضايكشنبه1399/12/1014:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1399/12/1016:3017:00جراحي عمومي
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1399/12/1008:0009:00گوارش
فلوشيپخانمسلطاني فر مهدييكشنبه1399/12/1009:0011:30چشم
فوق تخصص روانپزشكآقاحمزه مهدیسيكشنبه1399/12/1008:0008:30اعصاب و روان
متخصصآقاثمره محمديان فرحنازيكشنبه1399/12/1008:3010:30پوست
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1399/12/1010:3011:30چشم
فلوشيپآقاثاقب حسين پور ستارهيكشنبه1399/12/1008:0009:00چشم
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1399/12/1008:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1399/12/1011:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1399/12/1017:0017:30جراحي اعصاب
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهيكشنبه1399/12/1010:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1399/12/1008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1399/12/1010:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمبيرقي طوسي مهرانيكشنبه1399/12/1008:0008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1399/12/1014:0015:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپخانمجباري فرهاديكشنبه1399/12/1008:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1399/12/1014:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاکفشباني شانديز پروانهيكشنبه1399/12/1014:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهيكشنبه1399/12/1010:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1399/12/1008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1399/12/1010:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1399/12/1014:0015:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينيكشنبه1399/12/1015:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1399/12/1016:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1399/12/1008:3010:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانمشمسا علييكشنبه1399/12/1012:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشيكشنبه1399/12/1008:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيديكشنبه1399/12/1016:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1399/12/1010:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهدوشنبه1399/12/1112:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيددوشنبه1399/12/1116:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/12/1110:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/12/1109:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشدوشنبه1399/12/1117:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1399/12/1108:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/1115:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/1110:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریسادوشنبه1399/12/1112:0012:30بیهوشی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/12/1111:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص تغذیهآقامهديزاده حکاک عطيهدوشنبه1399/12/1108:3009:30تغذيه
متخصصآقاعطاران خراساني متيندوشنبه1399/12/1108:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازند زیبادوشنبه1399/12/1108:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقامودي فاطمهدوشنبه1399/12/1114:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/12/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1399/12/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/12/1110:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليدوشنبه1399/12/1108:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشدوشنبه1399/12/1116:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1399/12/1111:0011:30روماتولوژيست
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/12/1110:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/12/1116:3017:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1399/12/1108:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمقوامي سيدحسندوشنبه1399/12/1108:0008:30جراحي اعصاب
متخصصخانماقبالي حميدرضادوشنبه1399/12/1110:0010:30جراحي اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/12/1116:0017:30جراحي اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1399/12/1114:0014:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/12/1110:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/12/1115:3016:30چشم
فلوشيپخانمبرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/12/1108:3009:30چشم
متخصص روانپزشكآقاصمدي رويادوشنبه1399/12/1110:0011:00روانپزشکي
متخصص روانپزشكآقاصمدي* رويادوشنبه1399/12/1109:0010:00روانپزشکي
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديدوشنبه1399/12/1109:0011:30چشم
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/12/1111:0012:00چشم
فوق تخصصخانمزردادي مهديدوشنبه1399/12/1109:0010:00گوارش
فوق تخصصخانمافضل اقائي نائيني مهديدوشنبه1399/12/1115:0015:30گوارش
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/12/1109:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1399/12/1114:3015:00جراحي عمومي
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1399/12/1116:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/12/1110:0011:30جراحي عمومي
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/12/1110:3011:30پوست
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1399/12/1108:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1399/12/1109:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1399/12/1111:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1399/12/1108:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمنخعي مقدم عليرضادوشنبه1399/12/1114:0015:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/12/1110:3011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاميرصدرائي راهلهدوشنبه1399/12/1108:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1399/12/1110:0011:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/12/1115:0016:00داخلي
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1399/12/1116:0016:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصصخانمشمالي عليدوشنبه1399/12/1112:0012:30جراحي قلب و عروق
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/12/1108:3009:30داخلي
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/12/1215:3016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحصاري محمدسه شنبه1399/12/1208:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/12/1210:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1399/12/1208:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1399/12/1208:0008:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1399/12/1214:0015:00جراحي قلب و عروق
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/12/1215:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/1208:0009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/1215:0016:00داخلي
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1399/12/1210:0011:30داخلي
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1399/12/1210:3011:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/12/1216:0016:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراساني عفتسه شنبه1399/12/1214:0015:00داخلي غدد
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1399/12/1217:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/12/1214:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/12/1216:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/12/1209:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1399/12/1211:0012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشسه شنبه1399/12/1208:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/12/1208:3009:00جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1399/12/1216:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1399/12/1217:0017:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمروشن روان رضاسه شنبه1399/12/1210:0010:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانماقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/12/1208:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشريفيان رضوي مسعودسه شنبه1399/12/1211:0011:30گوارش
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديسه شنبه1399/12/1209:0011:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1399/12/1211:0011:30جراحي اعصاب
فوق تخصص روانپزشكخانموثوق ایرجسه شنبه1399/12/1208:3009:00اعصاب و روان
فلوشيپخانمحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/12/1208:3009:30چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/12/1215:3016:30چشم
فوق تخصصخانمچاچي كاظمسه شنبه1399/12/1211:0011:30داخلي غدد
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1399/12/1208:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیسه شنبه1399/12/1214:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1399/12/1208:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1399/12/1210:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمابيلي مهديسه شنبه1399/12/1216:3017:00جراحي اعصاب
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/12/1214:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1399/12/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/12/1210:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1399/12/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمناظمي سعيدسه شنبه1399/12/1211:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرحيمي حسينسه شنبه1399/12/1213:0013:30آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1399/12/1215:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1399/12/1215:0016:00تغذيه
متخصصآقازارع برزشي زهراسه شنبه1399/12/1209:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1399/12/1208:0009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقافغاني صديقهسه شنبه1399/12/1210:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/12/1215:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/12/1209:0010:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانممحسني مجيدسه شنبه1399/12/1210:3011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدسه شنبه1399/12/1216:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهسه شنبه1399/12/1212:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/12/1309:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/12/1314:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1399/12/1311:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيدچهارشنبه1399/12/1316:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا عليچهارشنبه1399/12/1312:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشچهارشنبه1399/12/1317:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/12/1316:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1399/12/1310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهچهارشنبه1399/12/1315:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1399/12/1314:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1399/12/1308:0009:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/12/1308:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/12/1315:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصخانماميديان مسعودچهارشنبه1399/12/1314:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/12/1310:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/12/1310:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليچهارشنبه1399/12/1308:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهچهارشنبه1399/12/1308:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیچهارشنبه1399/12/1316:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانماشراقی علیچهارشنبه1399/12/1316:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودچهارشنبه1399/12/1316:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1399/12/1314:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1399/12/1308:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1399/12/1309:0010:00مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1399/12/1314:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/12/1311:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1399/12/1310:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/12/1310:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1399/12/1309:0009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1399/12/1311:0012:00چشم
فوق تخصصخانمرضائي حميدرضاچهارشنبه1399/12/1310:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائي اميدچهارشنبه1399/12/1312:0012:30گوارش
فلوشيپخانمممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/12/1314:0015:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1399/12/1309:0009:30جراحي عمومي
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1399/12/1316:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودچهارشنبه1399/12/1310:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/12/1312:0012:30پوست
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/12/1310:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1399/12/1308:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالچهارشنبه1399/12/1315:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/12/1315:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1399/12/1308:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/12/1308:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/12/1311:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1399/12/1310:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1399/12/1314:3015:30داخلي
متخصصخانمهمتي ميلادچهارشنبه1399/12/1314:0015:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالي عليچهارشنبه1399/12/1312:0012:30جراحي قلب و عروق
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/12/1308:3009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدپنجشنبه1399/12/1408:0009:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهپنجشنبه1399/12/1415:0016:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینپنجشنبه1399/12/1410:0011:30داخلي
متخصصآقازمانی پور مریمپنجشنبه1399/12/1410:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1399/12/1408:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمهوشيار افشينپنجشنبه1399/12/1408:0008:30گوارش
متخصصخانمشرقی محمدرضاپنجشنبه1399/12/1414:0014:30پوست
فلوشيپخانمممقاني قاضيجهاني محمدرضاپنجشنبه1399/12/1410:0010:30جراحي عمومي
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاپنجشنبه1399/12/1416:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعلیزاده حسنپنجشنبه1399/12/1408:3010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمشیخیان جوادپنجشنبه1399/12/1414:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاقاضی فرشتهپنجشنبه1399/12/1416:3017:00گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليپنجشنبه1399/12/1409:3010:00گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمحاتمي محمد مهديپنجشنبه1399/12/1408:3009:30چشم
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1399/12/1409:0009:30جراحي عمومي
فوق تخصص روانپزشكخانمعقيليان* سيدعطاء الهپنجشنبه1399/12/1409:0010:00اعصاب و روان
فوق تخصص روانپزشكخانمعقيليان سيدعطاء الهپنجشنبه1399/12/1410:3011:00اعصاب و روان
فوق تخصص روانپزشکی کودکانخانمهاشميان پيمانپنجشنبه1399/12/1414:0014:30اعصاب و روان
فوق تخصصآقاموسوي مهساپنجشنبه1399/12/1410:3011:00ريه
متخصصخانمشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1399/12/1411:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانماقبالي حميدرضاپنجشنبه1399/12/1410:0010:30جراحي اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراپنجشنبه1399/12/1408:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسدی مجتبیپنجشنبه1399/12/1409:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاپنجشنبه1399/12/1408:3009:00جراحي اعصاب
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/12/1410:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحیدری بکاولی علیپنجشنبه1399/12/1408:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1399/12/1408:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحسینیان سیدحسنپنجشنبه1399/12/1411:0011:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمناظمي سعيدپنجشنبه1399/12/1411:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقارایضی زهرهپنجشنبه1399/12/1416:0017:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمطاهري حسينپنجشنبه1399/12/1408:0008:30جراحی عروق
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1399/12/1410:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابصيري شيواپنجشنبه1399/12/1408:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقامهاجري ترانهپنجشنبه1399/12/1408:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامحموديان پروانهپنجشنبه1399/12/1416:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع برزشي زهراپنجشنبه1399/12/1409:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمآذري پور آرشپنجشنبه1399/12/1410:3011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1399/12/1415:0016:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرپنجشنبه1399/12/1409:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/12/1611:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدشنبه1399/12/1616:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرششنبه1399/12/1617:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/12/1615:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرشنبه1399/12/1609:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1399/12/1610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریساشنبه1399/12/1612:0012:30بیهوشی
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1399/12/1608:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1399/12/1608:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/12/1611:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1399/12/1614:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعطاران خراساني متينشنبه1399/12/1608:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1399/12/1616:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهشنبه1399/12/1615:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/12/1609:0009:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصخانمسلطاني قدرت الهشنبه1399/12/1608:3010:00گوارش
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1399/12/1616:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمكرباس فروشان جوادشنبه1399/12/1608:0009:00داخلي غدد
فوق تخصصخانماميديان مسعودشنبه1399/12/1614:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانماشراقی علیشنبه1399/12/1616:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهشنبه1399/12/1610:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/12/1610:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1399/12/1614:3015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسينيان محمودشنبه1399/12/1615:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1399/12/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمابيلي مهديشنبه1399/12/1616:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1399/12/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/12/1611:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1399/12/1614:3015:30جراحي اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1399/12/1609:0009:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقاموسوي مهساشنبه1399/12/1610:3011:00ريه
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/12/1611:0012:00چشم
فلوشيپآقاباقريان نرجس الساداتشنبه1399/12/1610:0011:30چشم
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديشنبه1399/12/1609:0011:30چشم
فوق تخصصخانمقنائي اميدشنبه1399/12/1611:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمشادكام اميدشنبه1399/12/1614:0014:30گوارش
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1399/12/1608:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1399/12/1610:0011:00جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضاشنبه1399/12/1614:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1399/12/1616:0016:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليشنبه1399/12/1608:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1399/12/1610:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالشنبه1399/12/1615:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانماژدری محمدشنبه1399/12/1614:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1399/12/1608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1399/12/1608:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1399/12/1610:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/12/1608:0009:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1399/12/1610:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1399/12/1614:3015:30داخلي
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1399/12/1610:0011:00آنكولوژي (خون و سرطان)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينشنبه1399/12/1610:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1399/12/1715:3016:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمديكشنبه1399/12/1710:0011:00آنكولوژي (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1399/12/1714:0015:00جراحي قلب و عروق
فلوشيپخانمبرك پور حميديكشنبه1399/12/1710:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1399/12/1710:0011:30داخلي
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1399/12/1708:3009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيديكشنبه1399/12/1715:0016:00داخلي
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1399/12/1714:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/1709:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/1716:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1399/12/1711:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضايكشنبه1399/12/1716:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمرضازاده جعفريكشنبه1399/12/1708:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1399/12/1716:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1399/12/1709:3010:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلاليكشنبه1399/12/1711:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشيكشنبه1399/12/1708:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضايكشنبه1399/12/1714:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1399/12/1716:3017:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1399/12/1710:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوديكشنبه1399/12/1708:3009:00جراحي عمومي
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1399/12/1708:0009:00گوارش
فلوشيپخانمسلطاني فر مهدييكشنبه1399/12/1709:0011:30چشم
متخصصآقاثمره محمديان فرحنازيكشنبه1399/12/1708:3010:30پوست
فوق تخصص روانپزشكآقاحمزه مهدیسيكشنبه1399/12/1708:0008:30اعصاب و روان
فلوشيپآقاثاقب حسين پور ستارهيكشنبه1399/12/1708:0009:00چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1399/12/1710:3011:30چشم
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1399/12/1708:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1399/12/1711:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1399/12/1717:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمبيرقي طوسي مهرانيكشنبه1399/12/1708:0008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1399/12/1710:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1399/12/1714:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1399/12/1708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهيكشنبه1399/12/1710:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمجباري فرهاديكشنبه1399/12/1708:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1399/12/1708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهيكشنبه1399/12/1710:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاکفشباني شانديز پروانهيكشنبه1399/12/1714:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1399/12/1714:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينيكشنبه1399/12/1715:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1399/12/1716:0017:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1399/12/1710:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1399/12/1714:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقانايبي مينويكشنبه1399/12/1708:3010:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1399/12/1708:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمآذري پور آرشيكشنبه1399/12/1708:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا علييكشنبه1399/12/1712:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيديكشنبه1399/12/1716:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1399/12/1710:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهدوشنبه1399/12/1812:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيددوشنبه1399/12/1816:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/12/1810:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميردوشنبه1399/12/1809:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشدوشنبه1399/12/1817:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1399/12/1808:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/12/1811:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص تغذیهآقامهديزاده حکاک عطيهدوشنبه1399/12/1808:3009:30تغذيه
متخصصآقاعطاران خراساني متيندوشنبه1399/12/1808:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازند زیبادوشنبه1399/12/1808:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریسادوشنبه1399/12/1812:0012:30بیهوشی
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/1810:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/1815:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقامودي فاطمهدوشنبه1399/12/1814:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1399/12/1808:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/12/1808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/12/1810:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمقلوبی ارشدوشنبه1399/12/1816:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليدوشنبه1399/12/1808:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1399/12/1811:0011:30روماتولوژيست
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/12/1816:3017:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/12/1810:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1399/12/1808:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمقوامي سيدحسندوشنبه1399/12/1808:0008:30جراحي اعصاب
متخصصخانماقبالي حميدرضادوشنبه1399/12/1810:0010:30جراحي اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1399/12/1814:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/12/1816:0017:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/12/1810:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1399/12/1815:3016:30چشم
فلوشيپخانمبرازنده نويري بهزاددوشنبه1399/12/1808:3009:30چشم
متخصص روانپزشكآقاصمدي* رويادوشنبه1399/12/1809:0010:00روانپزشکي
متخصص روانپزشكآقاصمدي رويادوشنبه1399/12/1810:0011:00روانپزشکي
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديدوشنبه1399/12/1809:0011:30چشم
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/12/1811:0012:00چشم
فوق تخصصخانمزردادي مهديدوشنبه1399/12/1809:0010:00گوارش
فوق تخصصخانمافضل اقائي نائيني مهديدوشنبه1399/12/1815:0015:30گوارش
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/12/1809:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1399/12/1814:3015:00جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/12/1810:0011:30جراحي عمومي
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/12/1810:3011:30پوست
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1399/12/1816:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1399/12/1808:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1399/12/1809:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1399/12/1808:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1399/12/1811:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمنخعي مقدم عليرضادوشنبه1399/12/1814:0015:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاميرصدرائي راهلهدوشنبه1399/12/1808:0009:00داخلي غدد
متخصصآقاگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/12/1810:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/12/1815:0016:00داخلي
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1399/12/1816:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1399/12/1808:3009:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1399/12/1810:0011:30داخلي
فوق تخصصخانمشمالي عليدوشنبه1399/12/1812:0012:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1399/12/1908:0008:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1399/12/1914:0015:00جراحي قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/12/1915:3016:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/12/1910:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمحصاري محمدسه شنبه1399/12/1908:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1399/12/1910:0011:30داخلي
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/12/1915:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشسه شنبه1399/12/1908:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/1908:0009:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/1915:0016:00داخلي
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1399/12/1910:3011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراساني عفتسه شنبه1399/12/1914:0015:00داخلي غدد
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/12/1916:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1399/12/1917:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/12/1914:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/12/1916:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/12/1909:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1399/12/1911:0012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1399/12/1916:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/12/1908:3009:00جراحي عمومي
فلوشيپخانمروشن روان رضاسه شنبه1399/12/1910:0010:30جراحي عمومي
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1399/12/1917:0017:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانماقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/12/1908:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشريفيان رضوي مسعودسه شنبه1399/12/1911:0011:30گوارش
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديسه شنبه1399/12/1909:0011:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1399/12/1911:0011:30جراحي اعصاب
فوق تخصص روانپزشكخانموثوق ایرجسه شنبه1399/12/1908:3009:00اعصاب و روان
فلوشيپخانمحاتمي محمد مهديسه شنبه1399/12/1908:3009:30چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1399/12/1915:3016:30چشم
فوق تخصصخانمچاچي كاظمسه شنبه1399/12/1911:0011:30داخلي غدد
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1399/12/1908:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیسه شنبه1399/12/1914:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1399/12/1908:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1399/12/1910:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1399/12/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/12/1914:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/12/1910:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصخانمابيلي مهديسه شنبه1399/12/1916:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1399/12/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشسه شنبه1399/12/1914:3016:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمناظمي سعيدسه شنبه1399/12/1911:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرحيمي حسينسه شنبه1399/12/1913:0013:30آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصآقافغاني صديقهسه شنبه1399/12/1910:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/12/1915:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1399/12/1908:0009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1399/12/1915:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1399/12/1915:0016:00تغذيه
متخصصآقازارع برزشي زهراسه شنبه1399/12/1909:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/12/1909:0010:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانممحسني مجيدسه شنبه1399/12/1910:3011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدسه شنبه1399/12/1916:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهسه شنبه1399/12/1912:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/12/2009:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/12/2014:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1399/12/2011:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيدچهارشنبه1399/12/2016:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا عليچهارشنبه1399/12/2012:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشچهارشنبه1399/12/2017:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1399/12/2014:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1399/12/2008:0009:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/12/2008:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/12/2015:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1399/12/2010:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهچهارشنبه1399/12/2015:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/12/2016:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصخانماميديان مسعودچهارشنبه1399/12/2014:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/12/2010:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/12/2010:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليچهارشنبه1399/12/2008:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهچهارشنبه1399/12/2008:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیچهارشنبه1399/12/2016:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودچهارشنبه1399/12/2016:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1399/12/2014:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1399/12/2008:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1399/12/2009:0010:00مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1399/12/2014:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/12/2011:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1399/12/2010:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/12/2010:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1399/12/2009:0009:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينچهارشنبه1399/12/2011:0012:00چشم
فوق تخصصخانمرضائي حميدرضاچهارشنبه1399/12/2010:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائي اميدچهارشنبه1399/12/2012:0012:30گوارش
فلوشيپخانمممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/12/2014:0015:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1399/12/2009:0009:30جراحي عمومي
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1399/12/2012:0012:30پوست
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1399/12/2016:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودچهارشنبه1399/12/2010:0011:30جراحي عمومي
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1399/12/2008:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/12/2010:3011:00گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالچهارشنبه1399/12/2015:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1399/12/2008:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/12/2015:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1399/12/2008:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدچهارشنبه1399/12/2011:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1399/12/2010:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1399/12/2014:3015:30داخلي
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1399/12/2008:3009:30داخلي
متخصصخانمهمتي ميلادچهارشنبه1399/12/2014:0015:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالي عليچهارشنبه1399/12/2012:0012:30جراحي قلب و عروق
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1399/12/2310:0011:00آنكولوژي (خون و سرطان)
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينشنبه1399/12/2310:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1399/12/2314:3015:30داخلي
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1399/12/2310:0011:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيدشنبه1399/12/2308:0009:30داخلي
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1399/12/2310:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1399/12/2308:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليشنبه1399/12/2308:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1399/12/2308:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانماژدری محمدشنبه1399/12/2314:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمخادم جلالشنبه1399/12/2315:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1399/12/2310:3011:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1399/12/2316:0016:30جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضاشنبه1399/12/2314:0015:30جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1399/12/2310:0011:00جراحي عمومي
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1399/12/2308:3009:00جراحي عمومي
فوق تخصصخانمقنائي اميدشنبه1399/12/2311:3012:30گوارش
فوق تخصصخانمشادكام اميدشنبه1399/12/2314:0014:30گوارش
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسينشنبه1399/12/2311:0012:00چشم
فلوشيپآقاباقريان نرجس الساداتشنبه1399/12/2310:0011:30چشم
فلوشيپخانمسلطاني فر مهديشنبه1399/12/2309:0011:30چشم
فوق تخصصآقاموسوي مهساشنبه1399/12/2310:3011:00ريه
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1399/12/2311:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1399/12/2314:3015:30جراحي اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1399/12/2309:0009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1399/12/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمابيلي مهديشنبه1399/12/2316:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1399/12/2308:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1399/12/2310:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودشنبه1399/12/2315:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1399/12/2314:3015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهشنبه1399/12/2310:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیشنبه1399/12/2316:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمكرباس فروشان جوادشنبه1399/12/2308:0009:00داخلي غدد
فوق تخصصخانماميديان مسعودشنبه1399/12/2314:0015:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1399/12/2316:3018:00روماتولوژيست
فوق تخصصخانمسلطاني قدرت الهشنبه1399/12/2308:3010:00گوارش
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1399/12/2309:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1399/12/2316:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهشنبه1399/12/2315:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينشنبه1399/12/2308:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1399/12/2314:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1399/12/2311:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصص بيهوشيآقامحبی پریساشنبه1399/12/2312:0012:30بیهوشی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1399/12/2310:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1399/12/2308:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1399/12/2308:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمآذري پور آرششنبه1399/12/2317:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليشنبه1399/12/2311:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدشنبه1399/12/2316:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/12/2315:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرشنبه1399/12/2309:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1399/12/2410:0010:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1399/12/2408:3010:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانمشمسا علييكشنبه1399/12/2412:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشيكشنبه1399/12/2408:0008:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانممحسني مجيديكشنبه1399/12/2416:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانايبي مينويكشنبه1399/12/2408:3010:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمصفریان محمديكشنبه1399/12/2415:0016:00تغذيه
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1399/12/2410:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1399/12/2414:0015:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينيكشنبه1399/12/2415:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1399/12/2416:0017:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانمجباري فرهاديكشنبه1399/12/2408:3009:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1399/12/2414:0015:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپآقاکفشباني شانديز پروانهيكشنبه1399/12/2414:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1399/12/2408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهيكشنبه1399/12/2410:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1399/12/2408:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1399/12/2410:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمبيرقي طوسي مهرانيكشنبه1399/12/2408:0008:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1399/12/2414:0015:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقاامينيان فريماهيكشنبه1399/12/2410:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1399/12/2408:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1399/12/2411:0011:30جراحي اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1399/12/2417:0017:30جراحي اعصاب
فلوشيپخانمسلطاني فر مهدييكشنبه1399/12/2409:0011:30چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1399/12/2410:3011:30چشم
فلوشيپآقاثاقب حسين پور ستارهيكشنبه1399/12/2408:0009:00چشم
متخصصآقاثمره محمديان فرحنازيكشنبه1399/12/2408:3010:30پوست
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1399/12/2408:0009:00گوارش
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوديكشنبه1399/12/2408:3009:00جراحي عمومي
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1399/12/2410:0011:30جراحي عمومي
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه عليرضايكشنبه1399/12/2414:0015:30جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1399/12/2416:3017:00جراحي عمومي
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1399/12/2416:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1399/12/2409:3010:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشيكشنبه1399/12/2408:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلاليكشنبه1399/12/2411:3012:00گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمرضازاده جعفريكشنبه1399/12/2408:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضايكشنبه1399/12/2416:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1399/12/2411:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1399/12/2414:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/2416:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1399/12/2409:0010:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمكرداري سعيديكشنبه1399/12/2415:0016:00داخلي
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1399/12/2410:0011:30داخلي
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمديكشنبه1399/12/2410:0011:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1399/12/2415:3016:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1399/12/2414:0015:00جراحي قلب و عروق
فلوشيپخانمبرك پور حميديكشنبه1399/12/2410:0011:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالي عليدوشنبه1399/12/2512:0012:30جراحي قلب و عروق
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1399/12/2510:0011:30داخلي
متخصصخانمكرداري سعيددوشنبه1399/12/2515:0016:00داخلي
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1399/12/2516:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمنخعي مقدم عليرضادوشنبه1399/12/2514:0015:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاگرگانی دیسفانی مهنازدوشنبه1399/12/2510:3011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاميرصدرائي راهلهدوشنبه1399/12/2508:0009:00داخلي غدد
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1399/12/2511:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1399/12/2508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1399/12/2508:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1399/12/2509:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1399/12/2516:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعوددوشنبه1399/12/2510:0011:30جراحي عمومي
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1399/12/2510:3011:30پوست
فوق تخصصخانمزردادي مهديدوشنبه1399/12/2509:0010:00گوارش
فوق تخصصخانمافضل اقائي نائيني مهديدوشنبه1399/12/2515:0015:30گوارش
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1399/12/2509:0009:30جراحي عمومي
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1399/12/2514:3015:00جراحي عمومي
فلوشيپخانماحمديان شالچي محمدحسيندوشنبه1399/12/2511:0012:00چشم
متخصصخانمقوامي سيدحسندوشنبه1399/12/2508:0008:30جراحي اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1399/12/2516:0017:30جراحي اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1399/12/2514:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانماقبالي حميدرضادوشنبه1399/12/2510:0010:30جراحي اعصاب
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهدوشنبه1399/12/2510:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1399/12/2508:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشيپآقامودي فاطمهدوشنبه1399/12/2514:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفيق دوست امير حسيندوشنبه1399/12/2508:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1399/12/2508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيدادوشنبه1399/12/2510:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليدوشنبه1399/12/2508:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشدوشنبه1399/12/2516:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1399/12/2511:0011:30روماتولوژيست
فلوشيپخانمدرگاهي محموددوشنبه1399/12/2510:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1399/12/2516:3017:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/2510:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاابراهيمي نصرتدوشنبه1399/12/2515:0016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصص بيهوشيآقامحبی پریسادوشنبه1399/12/2512:0012:30بیهوشی
متخصص تغذیهآقامهديزاده حکاک عطيهدوشنبه1399/12/2508:3009:30تغذيه
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1399/12/2511:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاعطاران خراساني متيندوشنبه1399/12/2508:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازند زیبادوشنبه1399/12/2508:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمآذري پور آرشدوشنبه1399/12/2517:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1399/12/2508:3009:30زنان، زايمان و نازائي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهدوشنبه1399/12/2512:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمآهنيان عليدوشنبه1399/12/2510:0011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيددوشنبه1399/12/2516:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدسه شنبه1399/12/2616:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصآقاممدوحي فرشتهسه شنبه1399/12/2612:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1399/12/2609:0010:00زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانممحسني مجيدسه شنبه1399/12/2610:3011:00کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1399/12/2615:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع برزشي زهراسه شنبه1399/12/2609:3010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1399/12/2608:0009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقافغاني صديقهسه شنبه1399/12/2610:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاباباپور علي ابادي نوشينسه شنبه1399/12/2615:3016:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1399/12/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمناظمي سعيدسه شنبه1399/12/2611:0011:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقلوبی ارشسه شنبه1399/12/2614:3016:30اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمرحيمي حسينسه شنبه1399/12/2613:0013:30آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصخانمحسین خواه علیسه شنبه1399/12/2614:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1399/12/2608:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1399/12/2610:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمابيلي مهديسه شنبه1399/12/2616:3017:00جراحي اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1399/12/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهسه شنبه1399/12/2614:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1399/12/2610:0011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمچاچي كاظمسه شنبه1399/12/2611:0011:30داخلي غدد
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1399/12/2608:3009:30جراحي اعصاب
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1399/12/2611:0011:30جراحي اعصاب
فوق تخصص روانپزشكخانموثوق ایرجسه شنبه1399/12/2608:3009:00اعصاب و روان
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1399/12/2617:0017:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمروشن روان رضاسه شنبه1399/12/2610:0010:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانماقبالي زارچ سيداحمدسه شنبه1399/12/2608:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشريفيان رضوي مسعودسه شنبه1399/12/2611:0011:30گوارش
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودسه شنبه1399/12/2608:3009:00جراحي عمومي
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1399/12/2616:0016:30جراحي عمومي
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليسه شنبه1399/12/2609:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1399/12/2611:0012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانيان تقوائي داريوشسه شنبه1399/12/2608:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1399/12/2614:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاسه شنبه1399/12/2616:0016:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1399/12/2610:3011:00اطفال و نوزادان
فلوشيپخانمعظيمي سيدمجيدسه شنبه1399/12/2616:0016:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراساني عفتسه شنبه1399/12/2614:0015:00داخلي غدد
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1399/12/2617:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1399/12/2615:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمكرداري سعيدسه شنبه1399/12/2615:0016:00داخلي
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1399/12/2610:0011:30داخلي
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1399/12/2614:0015:00جراحي قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1399/12/2615:3016:30داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانمقهرماني محمدحسينسه شنبه1399/12/2610:0011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهسه شنبه1399/12/2608:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمحصاري محمدسه شنبه1399/12/2608:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمهمتي ميلادچهارشنبه1399/12/2714:0015:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1399/12/2710:0011:30داخلي
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1399/12/2714:3015:30داخلي
فلوشيپخانمعبداله پور حميدرضاچهارشنبه1399/12/2715:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1399/12/2708:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدي)
فلوشيپخانمقلعه نوي محرم عليچهارشنبه1399/12/2710:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1399/12/2708:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشيپخانمخادم جلالچهارشنبه1399/12/2715:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1399/12/2716:0016:30جراحي عمومي
متخصصخانمخاكي حصاري مسعودچهارشنبه1399/12/2710:0011:30جراحي عمومي
فوق تخصصخانمرضائي حميدرضاچهارشنبه1399/12/2710:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائي اميدچهارشنبه1399/12/2712:0012:30گوارش
فلوشيپخانمممقاني قاضيجهاني محمدرضاچهارشنبه1399/12/2714:0015:00جراحي عمومي
فوق تخصصآقامحدث سيده طاهرهچهارشنبه1399/12/2710:0012:00آنكولوژي (خون و سرطان)
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1399/12/2714:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1399/12/2708:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1399/12/2709:0010:00مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1399/12/2714:0014:30جراحي اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1399/12/2711:3012:00جراحي اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1399/12/2710:3011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصصخانماميديان مسعودچهارشنبه1399/12/2714:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشيپآقاگل محمدزاده شيداچهارشنبه1399/12/2710:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فلوشيپخانمدرگاهي محمودچهارشنبه1399/12/2710:3011:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانممختاري ازاد عليچهارشنبه1399/12/2708:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپآقاامينيان فريماهچهارشنبه1399/12/2708:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشيپخانماشراقی علیچهارشنبه1399/12/2716:0017:00اينترونشنال کارديولوژي (قلب)
فوق تخصصخانمحسينيان محمودچهارشنبه1399/12/2716:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1399/12/2716:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1399/12/2710:3011:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقابلندي سميهچهارشنبه1399/12/2715:0015:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1399/12/2714:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1399/12/2708:0009:00زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاعطاران خراساني متينچهارشنبه1399/12/2708:0010:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاطاهرسيما زينبچهارشنبه1399/12/2715:0016:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپخانممحسني مجيدچهارشنبه1399/12/2716:0016:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانمشمسا عليچهارشنبه1399/12/2712:0012:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمآذري پور آرشچهارشنبه1399/12/2717:0017:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
متخصصخانمهژبرالساداتي اميرچهارشنبه1399/12/2709:0009:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرچهارشنبه1399/12/2714:0014:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپخانماسماعيل نيا سعيدچهارشنبه1399/12/2711:0011:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي
فلوشيپآقامهاجري ترانهپنجشنبه1399/12/2808:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقابصيري شيواپنجشنبه1399/12/2808:3009:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1399/12/2810:3011:30زنان، زايمان و نازائي
متخصصآقازارع برزشي زهراپنجشنبه1399/12/2809:3010:30زنان، زايمان و نازائي
فلوشيپآقاافضل نيا سپيدهپنجشنبه1399/12/2810:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1399/12/2808:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمنجارزاده سيدمحمدباقرشنبه1399/12/3015:0015:30کليه و مجاري ادراري و تناسلي