کلینیک نفرولوژی

بررسی و درمان فشار خون مقاوم به درمان، انواع نارسایی کلیه، عفونتهای مزمن سیستم ادراری، بیماریهای فانکشنال و مادرزادی کلیه در این کلینیک صورت می گیرد.