کلینیک داخلیضمن بهره برداری از متخصصین برجسته داخلی، قادر به ارائه انواع خدمات مربوط به طب داخلی به بیماران نیازمند است.