کلینیک زنانکلینیک زنان و مامایی بیمارستان فوق تخصصی رضوی شامل سه اتاق پزشک، ماما و معاینه می‌باشد.
اتاق پزشک محل ویزیت بیماران مراجعه کننده به کلینیک توسط پزشک متخصص زنان و زایمان می‌باشد.
اتاق ماما محل کنترل مادران باردار و انجام مراقبتهای پره ناتال بوده که دارای تخت معاینه، سونی کیت، ساکشن و اکسیژن مرکزی و سایر تجهیزات معاینه می‌باشد.
اتاق معاینه دارای تخت ژینکولوژی، کرایو، کوتر، اکسیژن و ساکشن مرکزی، دستگاه NST وسایل مورد نیاز جهت گذاشتن IUD و انجام پاپ اسمیر بوده، محل معاینه و انجام اقدامات درمانی بیماران توسط پزشک متخصص زنان و زایمان نیز می‌باشد.
مرکز مشاوره نازایی روزهای فرد ساعت 18-15 بصورت رایگان فعال می باشد.