تخصص جنسیتنام پزشکروزتاریخاز ساعتتا ساعتتوضیحات
فوق تخصصخانمحسینیان محمودچهارشنبه1400/02/0116:0016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیچهارشنبه1400/02/0116:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/02/0108:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/02/0114:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/02/0110:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/02/0110:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاامینیان فریماهچهارشنبه1400/02/0108:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1400/02/0108:0008:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/0112:0012:30جراحی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/0112:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/02/0109:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/02/0112:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشچهارشنبه1400/02/0117:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدچهارشنبه1400/02/0116:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1400/02/0111:0011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/02/0114:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1400/02/0110:0011:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1400/02/0108:3009:30داخلی
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1400/02/0114:3015:30داخلی
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/0112:0012:30پوست
فوق تخصصخانمقنائی امیدچهارشنبه1400/02/0112:0012:30گوارش
فوق تخصصخانمرضائی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0110:0011:30گوارش
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1400/02/0108:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1400/02/0110:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاچهارشنبه1400/02/0114:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمعبداله پور حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0115:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیچهارشنبه1400/02/0110:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1400/02/0109:0009:30جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1400/02/0110:0011:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1400/02/0108:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلالچهارشنبه1400/02/0115:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1400/02/0116:0016:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1400/02/0114:0015:00جراحی عمومی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/02/0114:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1400/02/0111:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1400/02/0108:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپآقابلندی سمیهچهارشنبه1400/02/0115:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1400/02/0110:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/0108:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاطاهرسیما زینبچهارشنبه1400/02/0115:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0111:3012:00جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1400/02/0114:0014:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/02/0111:0012:00چشم
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1400/02/0109:0009:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقانصرت نسترنچهارشنبه1400/02/0109:0010:30چشم
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1400/02/0116:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1400/02/0114:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1400/02/0110:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1400/02/0108:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1400/02/0109:0010:00مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراپنجشنبه1400/02/0208:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماسدی مجتبیپنجشنبه1400/02/0209:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقخانمچهکندی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0215:0016:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانماقائی حکاک محسنپنجشنبه1400/02/0211:0012:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیپنجشنبه1400/02/0208:3009:30چشم
فلوشیپآقامهاجری ترانهپنجشنبه1400/02/0208:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامحمودیان پروانهپنجشنبه1400/02/0216:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1400/02/0210:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابصیری شیواپنجشنبه1400/02/0208:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1400/02/0211:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1400/02/0215:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/0208:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/0208:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریمپنجشنبه1400/02/0210:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهپنجشنبه1400/02/0216:3017:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0210:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1400/02/0209:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیپنجشنبه1400/02/0209:3010:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشیخیان جوادپنجشنبه1400/02/0214:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمعلیزاده حسنپنجشنبه1400/02/0208:3010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمهوشیار افشینپنجشنبه1400/02/0208:3009:00گوارش
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/02/0210:3011:00ریه
متخصصخانمشرقی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0214:0014:30پوست
فوق تخصصخانمطاهری حسینپنجشنبه1400/02/0208:0008:30جراحی عروق
متخصصخانماریان پور حسینپنجشنبه1400/02/0210:0011:30داخلی
متخصصآقاحامدی صفیهپنجشنبه1400/02/0215:0016:30داخلی
متخصصخانمآذری پور آرشپنجشنبه1400/02/0210:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیدپنجشنبه1400/02/0208:0009:30داخلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/02/0209:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمناظمی سعیدپنجشنبه1400/02/0211:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحیدری بکاولی علیپنجشنبه1400/02/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحسینیان سیدحسنپنجشنبه1400/02/0211:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقارایضی زهرهپنجشنبه1400/02/0216:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1400/02/0208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/02/0210:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1400/02/0410:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1400/02/0414:3015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسینیان محمودشنبه1400/02/0415:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیشنبه1400/02/0416:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1400/02/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1400/02/0408:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهشنبه1400/02/0410:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/02/0409:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیدشنبه1400/02/0408:0009:30داخلی
فلوشیپخانمآهنیان علیشنبه1400/02/0410:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرششنبه1400/02/0417:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1400/02/0410:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدشنبه1400/02/0416:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1400/02/0414:3015:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/02/0415:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/02/0416:3017:30روماتولوژیست
فوق تخصصخانمسلطانی قدرت الهشنبه1400/02/0408:3009:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائی امیدشنبه1400/02/0411:3012:00گوارش
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/02/0410:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/02/0410:3011:00ریه
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاشنبه1400/02/0414:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدشنبه1400/02/0414:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1400/02/0408:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/02/0409:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1400/02/0408:3009:00جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1400/02/0410:0011:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیشنبه1400/02/0408:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1400/02/0410:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلالشنبه1400/02/0415:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضاشنبه1400/02/0414:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1400/02/0414:0015:30جراحی عمومی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1400/02/0408:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1400/02/0410:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/02/0414:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/02/0408:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1400/02/0408:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1400/02/0410:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقابلندی سمیهشنبه1400/02/0415:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریساشنبه1400/02/0412:0012:30بیهوشی
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1400/02/0416:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/02/0409:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1400/02/0411:3012:00جراحی اعصاب
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیشنبه1400/02/0409:0010:30چشم
متخصصخانمزارع رضاشنبه1400/02/0414:3015:30جراحی اعصاب
متخصصخانمابیلی مهدیشنبه1400/02/0416:3017:00جراحی اعصاب
فلوشیپآقاباقریان نرجس الساداتشنبه1400/02/0410:0011:30چشم
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/02/0411:0012:00چشم
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/02/0411:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1400/02/0414:0014:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1400/02/0409:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1400/02/0510:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1400/02/0510:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1400/02/0514:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1400/02/0517:0017:30جراحی اعصاب
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1400/02/0508:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1400/02/0510:3011:30چشم
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیيكشنبه1400/02/0509:0010:30چشم
متخصصآقانایبی مینويكشنبه1400/02/0508:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1400/02/0514:0015:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینيكشنبه1400/02/0515:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1400/02/0516:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1400/02/0511:0011:30جراحی اعصاب
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1400/02/0510:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1400/02/0508:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/0509:0010:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/0516:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1400/02/0514:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1400/02/0516:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1400/02/0516:3017:00جراحی عمومی
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشيكشنبه1400/02/0508:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1400/02/0509:3010:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضايكشنبه1400/02/0514:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلاليكشنبه1400/02/0511:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوديكشنبه1400/02/0508:3009:00جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1400/02/0510:0011:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمرضازاده جعفريكشنبه1400/02/0508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1400/02/0511:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکآقاحمزه مهدیسيكشنبه1400/02/0508:0008:30اعصاب و روان
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1400/02/0508:0009:00گوارش
فوق تخصصخانمشادکام امیديكشنبه1400/02/0512:0012:30گوارش
متخصصآقاثمره محمدیان فرحنازيكشنبه1400/02/0508:3010:30پوست
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1400/02/0508:3009:30داخلی
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1400/02/0510:0011:30داخلی
فلوشیپخانممحسنی مجیديكشنبه1400/02/0516:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/02/0510:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/02/0512:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشيكشنبه1400/02/0508:0008:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیديكشنبه1400/02/0515:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/0514:0014:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/02/0510:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1400/02/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمجباری فرهاديكشنبه1400/02/0508:3009:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1400/02/0508:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاامینیان فریماهيكشنبه1400/02/0510:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/02/0510:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1400/02/0514:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1400/02/0514:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1400/02/0515:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1400/02/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/02/0608:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/02/0610:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقامودی فاطمهدوشنبه1400/02/0614:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1400/02/0616:3017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/02/0610:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/02/0608:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیدوشنبه1400/02/0612:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیددوشنبه1400/02/0615:0016:30داخلی
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/02/0616:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/02/0609:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمآهنیان علیدوشنبه1400/02/0610:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1400/02/0610:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیددوشنبه1400/02/0616:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشدوشنبه1400/02/0617:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1400/02/0608:3009:30داخلی
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/02/0612:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1400/02/0610:3011:30پوست
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/02/0611:0011:30روماتولوژیست
فوق تخصصخانمشادکام امیددوشنبه1400/02/0611:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمزردادی مهدیدوشنبه1400/02/0608:3009:00گوارش
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1400/02/0608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/02/0610:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/02/0610:3011:00روانپزشکی
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1400/02/0611:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمپارسا علیدوشنبه1400/02/0616:3017:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوددوشنبه1400/02/0610:011:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1400/02/0609:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1400/02/0609:0009:30جراحی عمومی
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1400/02/0614:3015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1400/02/0614:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1400/02/0608:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1400/02/0616:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1400/02/0610:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنخعی مقدم علیرضادوشنبه1400/02/0614:0015:00اطفال و نوزادان
متخصص بیهوشیآقامحبی پریسادوشنبه1400/02/0612:0012:30بیهوشی
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/02/0608:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/0615:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیآقانوري معصومهدوشنبه1400/02/0616:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازند زیبادوشنبه1400/02/0608:3009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/0610:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیدوشنبه1400/02/0609:0010:30چشم
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/02/0611:0012:00چشم
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1400/02/0615:3016:30چشم
متخصصخانماقبالی حمیدرضادوشنبه1400/02/0610:0010:30جراحی اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1400/02/0614:0014:30جراحی اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1400/02/0616:0017:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمبرازنده نویری بهزاددوشنبه1400/02/0608:3009:30چشم
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1400/02/0608:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/02/0611:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمقوامی سیدحسندوشنبه1400/02/0609:0009:30جراحی اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقااميني مونادوشنبه1400/02/0615:0016:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقاجعفریان شهری مهساسه شنبه1400/02/0710:0011:00چشم
متخصصخانمحسین خواه علیسه شنبه1400/02/0714:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1400/02/0710:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1400/02/0708:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1400/02/0715:3016:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1400/02/0711:0011:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیسه شنبه1400/02/0708:3009:30چشم
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1400/02/0708:3009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمابیلی مهدیسه شنبه1400/02/0716:3017:00جراحی اعصاب
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاسه شنبه1400/02/0714:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیسه شنبه1400/02/0709:0010:30چشم
متخصصآقازارع برزشی زهراسه شنبه1400/02/0709:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1400/02/0715:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1400/02/0709:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1400/02/0708:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1400/02/0715:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافغانی صدیقهسه شنبه1400/02/0710:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1400/02/0717:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1400/02/0710:3011:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدسه شنبه1400/02/0716:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1400/02/0715:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهسه شنبه1400/02/0708:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1400/02/0708:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1400/02/0711:0012:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/02/0710:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1400/02/0716:0016:30جراحی عمومی
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1400/02/0717:0017:30جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودسه شنبه1400/02/0708:3009:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیسه شنبه1400/02/0709:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1400/02/0714:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکخانموثوق ایرجسه شنبه1400/02/0708:3009:00اعصاب و روان
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/02/0709:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمحصاری محمدسه شنبه1400/02/0708:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانماقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1400/02/0708:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1400/02/0711:0011:30گوارش
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1400/02/0715:0016:30تغذیه
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/02/0712:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1400/02/0710:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدسه شنبه1400/02/0716:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدسه شنبه1400/02/0710:3011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1400/02/0708:0008:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1400/02/0715:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/02/0714:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1400/02/0708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمناظمی سعیدسه شنبه1400/02/0711:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/0708:0009:30داخلی
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/0715:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1400/02/0714:0014:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1400/02/0710:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1400/02/0708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/02/0714:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1400/02/0814:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیچهارشنبه1400/02/0816:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانمحسینیان محمودچهارشنبه1400/02/0816:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/02/0814:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/02/0810:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/02/0810:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/02/0808:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاامینیان فریماهچهارشنبه1400/02/0808:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1400/02/0808:0008:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/0812:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/02/0809:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/02/0812:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1400/02/0811:0011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدچهارشنبه1400/02/0816:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشچهارشنبه1400/02/0817:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1400/02/0810:0011:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/02/0814:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1400/02/0814:3015:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1400/02/0808:3009:30داخلی
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/0812:0012:30پوست
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/0812:0012:30پوست
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1400/02/0808:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمرضائی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0810:0011:30گوارش
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/02/0810:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمقنائی امیدچهارشنبه1400/02/0812:0012:30گوارش
فلوشیپخانمعبداله پور حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0815:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاچهارشنبه1400/02/0814:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1400/02/0810:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیچهارشنبه1400/02/0810:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1400/02/0809:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلالچهارشنبه1400/02/0815:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1400/02/0808:3009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1400/02/0810:0011:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1400/02/0814:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1400/02/0814:0015:30جراحی عمومی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/02/0814:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1400/02/0808:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1400/02/0811:0011:30اطفال و نوزادان
فلوشیپآقابلندی سمیهچهارشنبه1400/02/0815:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/0808:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاطاهرسیما زینبچهارشنبه1400/02/0815:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1400/02/0810:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/0811:3012:00جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1400/02/0814:0014:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/02/0811:0012:00چشم
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1400/02/0809:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1400/02/0810:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1400/02/0808:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقانصرت نسترنچهارشنبه1400/02/0809:0010:30چشم
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1400/02/0816:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1400/02/0814:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1400/02/0809:0010:00مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراپنجشنبه1400/02/0908:0009:00داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقخانمچهکندی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0914:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانماسدی مجتبیپنجشنبه1400/02/0909:0011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانماقائی حکاک محسنپنجشنبه1400/02/0911:0012:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیپنجشنبه1400/02/0908:3009:30چشم
متخصصآقازارع برزشی زهراپنجشنبه1400/02/0909:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامحمودیان پروانهپنجشنبه1400/02/0916:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابصیری شیواپنجشنبه1400/02/0908:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقامهاجری ترانهپنجشنبه1400/02/0908:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1400/02/0910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1400/02/0910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1400/02/0911:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1400/02/0915:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/0908:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریمپنجشنبه1400/02/0910:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهپنجشنبه1400/02/0916:3017:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0910:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1400/02/0909:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیپنجشنبه1400/02/0909:3010:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشیخیان جوادپنجشنبه1400/02/0914:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمعلیزاده حسنپنجشنبه1400/02/0908:3010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/02/0910:3011:00ریه
فوق تخصصخانمهوشیار افشینپنجشنبه1400/02/0908:3009:00گوارش
فوق تخصصخانمهوشیار افشینپنجشنبه1400/02/0908:3009:00گوارش
متخصصخانمشرقی محمدرضاپنجشنبه1400/02/0914:0014:30پوست
فوق تخصصخانمطاهری حسینپنجشنبه1400/02/0908:0008:30جراحی عروق
متخصصخانماریان پور حسینپنجشنبه1400/02/0910:0011:30داخلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/02/0909:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهپنجشنبه1400/02/0915:0016:30داخلی
متخصصخانمآذری پور آرشپنجشنبه1400/02/0910:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/02/0909:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمناظمی سعیدپنجشنبه1400/02/0911:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحسینیان سیدحسنپنجشنبه1400/02/0911:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحیدری بکاولی علیپنجشنبه1400/02/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقارایضی زهرهپنجشنبه1400/02/0916:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدپنجشنبه1400/02/0908:0009:30داخلی
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1400/02/0908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/02/0910:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهشنبه1400/02/1110:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1400/02/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1400/02/1108:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1400/02/1114:3015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1400/02/1110:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانماشراقی علیشنبه1400/02/1116:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانمحسینیان محمودشنبه1400/02/1115:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدشنبه1400/02/1108:0009:30داخلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/02/1109:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرششنبه1400/02/1117:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمآهنیان علیشنبه1400/02/1110:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1400/02/1110:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدشنبه1400/02/1116:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1400/02/1114:3015:30داخلی
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/02/1116:3017:30روماتولوژیست
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/02/1110:3011:00ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/02/1110:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمسلطانی قدرت الهشنبه1400/02/1108:3009:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائی امیدشنبه1400/02/1111:3012:00گوارش
متخصصخانماژدری محمدشنبه1400/02/1114:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/02/1109:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1400/02/1108:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاشنبه1400/02/1114:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1400/02/1110:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1400/02/1108:3009:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیشنبه1400/02/1108:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1400/02/1110:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلالشنبه1400/02/1115:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضاشنبه1400/02/1114:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1400/02/1114:0015:30جراحی عمومی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1400/02/1108:3009:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/02/1114:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1400/02/1110:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/02/1108:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1400/02/1108:3010:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقابلندی سمیهشنبه1400/02/1115:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1400/02/1110:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریساشنبه1400/02/1112:0012:30بیهوشی
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1400/02/1116:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/02/1109:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1400/02/1111:3012:00جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1400/02/1114:3015:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیشنبه1400/02/1109:0010:30چشم
متخصصخانمابیلی مهدیشنبه1400/02/1116:3017:00جراحی اعصاب
فلوشیپآقاباقریان نرجس الساداتشنبه1400/02/1110:011:30چشم
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/02/1111:0012:00چشم
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/02/1115:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/02/1111:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1400/02/1114:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1400/02/1109:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1400/02/1210:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1400/02/1214:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1400/02/1217:0017:30جراحی اعصاب
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1400/02/1208:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1400/02/1210:3011:30چشم
متخصصآقازارع برزشی زهرايكشنبه1400/02/1209:3010:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیيكشنبه1400/02/1209:0010:30چشم
متخصصآقانایبی مینويكشنبه1400/02/1208:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1400/02/1214:0015:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1400/02/1216:0017:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینيكشنبه1400/02/1215:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1400/02/1211:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1400/02/1210:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1400/02/1208:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/1209:0010:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1400/02/1214:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1400/02/1214:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/1216:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1400/02/1216:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1400/02/1216:3017:00جراحی عمومی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1400/02/1209:3010:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشيكشنبه1400/02/1208:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضايكشنبه1400/02/1214:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلاليكشنبه1400/02/1211:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوديكشنبه1400/02/1208:3009:00جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1400/02/1210:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1400/02/1211:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمرضازاده جعفريكشنبه1400/02/1208:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکآقاحمزه مهدیسيكشنبه1400/02/1208:0008:30اعصاب و روان
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1400/02/1208:0009:00گوارش
فوق تخصصخانمشادکام امیديكشنبه1400/02/1212:0012:30گوارش
متخصصآقاثمره محمدیان فرحنازيكشنبه1400/02/1208:3010:30پوست
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1400/02/1210:0011:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1400/02/1208:3009:30داخلی
فلوشیپخانممحسنی مجیديكشنبه1400/02/1216:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/02/1210:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/02/1212:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشيكشنبه1400/02/1208:0008:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیديكشنبه1400/02/1215:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/1214:0014:30جراحی قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/1214:0014:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپخانمجباری فرهاديكشنبه1400/02/1208:3009:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاامینیان فریماهيكشنبه1400/02/1210:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1400/02/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1400/02/1208:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/02/1210:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1400/02/1215:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1400/02/1214:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1400/02/1214:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/02/1210:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1400/02/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1400/02/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/02/1308:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/02/1310:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1400/02/1316:3017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقامودی فاطمهدوشنبه1400/02/1314:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/02/1310:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/02/1308:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیدوشنبه1400/02/1312:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیددوشنبه1400/02/1315:0016:30داخلی
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/02/1316:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمآهنیان علیدوشنبه1400/02/1310:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/02/1309:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1400/02/1310:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیددوشنبه1400/02/1316:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشدوشنبه1400/02/1317:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1400/02/1308:3009:30داخلی
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/02/1312:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1400/02/1310:3011:30پوست
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/02/1311:0011:30روماتولوژیست
فوق تخصصخانمشادکام امیددوشنبه1400/02/1311:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمزردادی مهدیدوشنبه1400/02/1308:3009:00گوارش
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1400/02/1308:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/02/1310:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/02/1310:3011:00روانپزشکی
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1400/02/1311:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمپارسا علیدوشنبه1400/02/1316:3017:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1400/02/1309:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوددوشنبه1400/02/1310:0011:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1400/02/1309:0009:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1400/02/1309:0009:30جراحی عمومی
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1400/02/1314:3015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1400/02/1314:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1400/02/1308:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1400/02/1316:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1400/02/1310:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنخعی مقدم علیرضادوشنبه1400/02/1314:0015:00اطفال و نوزادان
متخصص بیهوشیآقامحبی پریسادوشنبه1400/02/1312:0012:30بیهوشی
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/02/1308:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیآقانوري معصومهدوشنبه1400/02/1316:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/1315:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/1310:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازند زیبادوشنبه1400/02/1308:3009:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیدوشنبه1400/02/1309:0010:30چشم
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/02/1311:0012:00چشم
فلوشیپخانمبرازنده نویری بهزاددوشنبه1400/02/1308:3009:30چشم
متخصصخانماقبالی حمیدرضادوشنبه1400/02/1310:0010:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1400/02/1315:3016:30چشم
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1400/02/1316:0017:30جراحی اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1400/02/1314:0014:30جراحی اعصاب
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1400/02/1308:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/02/1311:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمقوامی سیدحسندوشنبه1400/02/1309:0009:30جراحی اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقااميني مونادوشنبه1400/02/1315:0016:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1400/02/1514:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسینیان محمودچهارشنبه1400/02/1516:0016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیچهارشنبه1400/02/1516:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/02/1514:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/02/1510:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/02/1510:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/02/1508:3009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/02/1509:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/1512:0012:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/02/1512:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاامینیان فریماهچهارشنبه1400/02/1508:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1400/02/1508:0008:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمعبداله پور حمیدرضاچهارشنبه1400/02/1515:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاچهارشنبه1400/02/1514:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1400/02/1510:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/02/1510:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمقنائی امیدچهارشنبه1400/02/1512:0012:30گوارش
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1400/02/1508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمرضائی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/1510:0011:30گوارش
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/1512:0012:30پوست
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1400/02/1508:3009:30داخلی
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1400/02/1514:3015:30داخلی
متخصصخانمآذری پور آرشچهارشنبه1400/02/1517:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدچهارشنبه1400/02/1516:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1400/02/1511:0011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1400/02/1510:0011:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/02/1514:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/02/1511:0012:00چشم
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1400/02/1510:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1400/02/1508:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1400/02/1514:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1400/02/1516:0016:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپآقانصرت نسترنچهارشنبه1400/02/1509:0010:30چشم
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1400/02/1509:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1400/02/1514:0014:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/1511:3012:00جراحی اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1400/02/1510:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/1508:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/1508:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاطاهرسیما زینبچهارشنبه1400/02/1515:0016:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1400/02/1511:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1400/02/1508:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپآقابلندی سمیهچهارشنبه1400/02/1515:0015:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/02/1514:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1400/02/1514:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1400/02/1514:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1400/02/1508:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلالچهارشنبه1400/02/1515:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1400/02/1510:0011:30جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1400/02/1509:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیچهارشنبه1400/02/1510:3011:00گوش و حلق و بینی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1400/02/1509:0010:00مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراپنجشنبه1400/02/1608:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاپنجشنبه1400/02/1608:3009:00جراحی اعصاب
متخصصخانماسدی مجتبیپنجشنبه1400/02/1609:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقخانمچهکندی محمدرضاپنجشنبه1400/02/1614:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیپنجشنبه1400/02/1609:3010:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1400/02/1610:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1400/02/1609:0009:30جراحی عمومی
متخصصآقازمانی پور مریمپنجشنبه1400/02/1610:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهپنجشنبه1400/02/1616:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1400/02/1615:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/1608:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1400/02/1610:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1400/02/1611:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقامحمودیان پروانهپنجشنبه1400/02/1616:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابصیری شیواپنجشنبه1400/02/1608:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقامهاجری ترانهپنجشنبه1400/02/1608:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع برزشی زهراپنجشنبه1400/02/1609:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانماقائی حکاک محسنپنجشنبه1400/02/1611:0012:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیپنجشنبه1400/02/1608:3009:30چشم
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/02/1609:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهپنجشنبه1400/02/1615:0016:30داخلی
متخصصخانماریان پور حسینپنجشنبه1400/02/1610:0011:30داخلی
متخصصخانمشرقی محمدرضاپنجشنبه1400/02/1614:0014:30پوست
فوق تخصصخانمطاهری حسینپنجشنبه1400/02/1608:0008:30جراحی عروق
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/02/1610:3011:00ریه
متخصصخانمشیخیان جوادپنجشنبه1400/02/1614:0015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمعلیزاده حسنپنجشنبه1400/02/1608:3010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمناظمی سعیدپنجشنبه1400/02/1611:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحیدری بکاولی علیپنجشنبه1400/02/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحسینیان سیدحسنپنجشنبه1400/02/1611:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدپنجشنبه1400/02/1608:0009:30داخلی
متخصصآقارایضی زهرهپنجشنبه1400/02/1616:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمآذری پور آرشپنجشنبه1400/02/1610:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1400/02/1608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/02/1610:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهشنبه1400/02/1810:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامشنبه1400/02/1808:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمخوش نسب امیرحسینشنبه1400/02/1808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینشنبه1400/02/1810:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقااحمدی مریمشنبه1400/02/1814:3015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسینیان محمودشنبه1400/02/1815:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیشنبه1400/02/1816:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمآهنیان علیشنبه1400/02/1810:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرششنبه1400/02/1817:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/02/1809:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیدشنبه1400/02/1808:0009:30داخلی
متخصصخانماژدری محمدشنبه1400/02/1814:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1400/02/1808:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/02/1809:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاشنبه1400/02/1814:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/02/1810:3011:00ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/02/1810:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمسلطانی قدرت الهشنبه1400/02/1808:3009:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائی امیدشنبه1400/02/1811:3012:00گوارش
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/02/1816:3017:30روماتولوژیست
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1400/02/1814:3015:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/02/1815:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1400/02/1810:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدشنبه1400/02/1816:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاباقریان نرجس الساداتشنبه1400/02/1810:0011:30چشم
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/02/1811:0012:00چشم
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسنشنبه1400/02/1811:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1400/02/1809:0009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکشنبه1400/02/1814:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاشنبه1400/02/1814:3015:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیشنبه1400/02/1809:0010:30چشم
متخصصخانمابیلی مهدیشنبه1400/02/1816:3017:00جراحی اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/02/1809:0009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاشنبه1400/02/1811:3012:00جراحی اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1400/02/1816:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/02/1808:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1400/02/1808:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1400/02/1810:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقابلندی سمیهشنبه1400/02/1815:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریساشنبه1400/02/1812:0012:30بیهوشی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1400/02/1808:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1400/02/1810:0011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/02/1814:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمخادم جلالشنبه1400/02/1815:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضاشنبه1400/02/1814:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاشنبه1400/02/1814:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1400/02/1810:3011:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1400/02/1808:3009:00جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1400/02/1810:0011:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیشنبه1400/02/1808:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1400/02/1910:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوديكشنبه1400/02/1908:3009:00جراحی عمومی
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1400/02/1916:3017:00جراحی عمومی
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشيكشنبه1400/02/1908:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1400/02/1909:3010:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضايكشنبه1400/02/1914:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلاليكشنبه1400/02/1911:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/1909:0010:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/1916:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1400/02/1914:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1400/02/1916:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1400/02/1910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1400/02/1908:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1400/02/1914:0015:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینيكشنبه1400/02/1915:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1400/02/1916:0017:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1400/02/1911:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقانایبی مینويكشنبه1400/02/1908:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیيكشنبه1400/02/1909:0010:30چشم
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1400/02/1910:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1400/02/1914:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1400/02/1908:3009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1400/02/1917:0017:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1400/02/1910:3011:30چشم
فلوشیپخانممحسنی مجیديكشنبه1400/02/1916:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/02/1910:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1400/02/1908:3009:30داخلی
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1400/02/1910:0011:30داخلی
متخصصآقاثمره محمدیان فرحنازيكشنبه1400/02/1908:3010:30پوست
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1400/02/1908:0009:00گوارش
فوق تخصصخانمشادکام امیديكشنبه1400/02/1912:0012:30گوارش
فلوشیپخانمرضازاده جعفريكشنبه1400/02/1908:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1400/02/1911:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکآقاحمزه مهدیسيكشنبه1400/02/1908:0008:30اعصاب و روان
متخصصخانمکرداری سعیديكشنبه1400/02/1915:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/1914:0014:30جراحی قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/1914:0014:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمآذری پور آرشيكشنبه1400/02/1908:0008:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/02/1912:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمجباری فرهاديكشنبه1400/02/1908:3009:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1400/02/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاامینیان فریماهيكشنبه1400/02/1910:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1400/02/1908:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/02/1910:3011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/02/1910:0011:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1400/02/1914:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1400/02/1914:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1400/02/1915:3016:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1400/02/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/02/2008:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/02/2010:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقامودی فاطمهدوشنبه1400/02/2014:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1400/02/2016:3017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/02/2010:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/02/2008:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمآهنیان علیدوشنبه1400/02/2010:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/02/2009:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمشمالی علیدوشنبه1400/02/2012:0012:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقامحمدی افسانهدوشنبه1400/02/2010:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/02/2016:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/02/2010:3011:00روانپزشکی
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1400/02/2011:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمپارسا علیدوشنبه1400/02/2016:3017:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمشادکام امیددوشنبه1400/02/2011:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمزردادی مهدیدوشنبه1400/02/2008:3009:00گوارش
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1400/02/2008:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/02/2010:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1400/02/2010:3011:30پوست
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/02/2011:0011:30روماتولوژیست
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1400/02/2008:3009:30داخلی
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/02/2012:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1400/02/2010:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیددوشنبه1400/02/2016:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشدوشنبه1400/02/2017:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/02/2011:0012:00چشم
فلوشیپخانمبرازنده نویری بهزاددوشنبه1400/02/2008:3009:30چشم
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1400/02/2014:0014:30جراحی اعصاب
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1400/02/2016:0017:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1400/02/2015:3016:30چشم
متخصصخانماقبالی حمیدرضادوشنبه1400/02/2010:0010:30جراحی اعصاب
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1400/02/2008:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/02/2011:3012:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیدوشنبه1400/02/2009:0010:30چشم
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/2015:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیآقانوري معصومهدوشنبه1400/02/2016:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازند زیبادوشنبه1400/02/2008:3009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/2010:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریسادوشنبه1400/02/2012:0012:30بیهوشی
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/02/2008:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1400/02/2008:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1400/02/2016:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1400/02/2010:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنخعی مقدم علیرضادوشنبه1400/02/2014:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1400/02/2009:0009:30جراحی عمومی
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1400/02/2014:3015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1400/02/2014:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوددوشنبه1400/02/2010:0011:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1400/02/2009:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقوامی سیدحسندوشنبه1400/02/2009:0009:30جراحی اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقااميني مونادوشنبه1400/02/2015:0016:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودسه شنبه1400/02/2108:3009:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیسه شنبه1400/02/2109:0009:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصص روانپزشکخانموثوق ایرجسه شنبه1400/02/2108:3009:00اعصاب و روان
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1400/02/2114:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/02/2110:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1400/02/2117:0017:30جراحی عمومی
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1400/02/2116:0016:30جراحی عمومی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهسه شنبه1400/02/2108:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1400/02/2115:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1400/02/2111:0013:20گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1400/02/2108:0008:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدسه شنبه1400/02/2116:0016:30اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراسانی عفتسه شنبه1400/02/2114:0015:00داخلی غدد
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1400/02/2110:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1400/02/2117:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1400/02/2108:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1400/02/2109:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافغانی صدیقهسه شنبه1400/02/2110:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1400/02/2115:3016:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیسه شنبه1400/02/2109:0010:30چشم
متخصصآقازارع برزشی زهراسه شنبه1400/02/2109:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1400/02/2115:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1400/02/2110:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1400/02/2108:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1400/02/2115:3016:30چشم
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیسه شنبه1400/02/2108:3009:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1400/02/2111:0011:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقاجعفریان شهری مهساسه شنبه1400/02/2110:0011:00چشم
متخصصخانمابیلی مهدیسه شنبه1400/02/2116:3017:00جراحی اعصاب
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1400/02/2108:3009:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانممحسنی مجیدسه شنبه1400/02/2110:3011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدسه شنبه1400/02/2116:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/02/2112:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1400/02/2110:0011:30داخلی
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1400/02/2115:0016:30تغذیه
فوق تخصصخانمشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1400/02/2111:0011:30گوارش
فوق تخصصخانماقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1400/02/2108:0008:30گوارش
متخصصخانمحصاری محمدسه شنبه1400/02/2108:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/02/2109:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمناظمی سعیدسه شنبه1400/02/2111:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1400/02/2108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/02/2114:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1400/02/2115:3016:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1400/02/2114:0014:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/2108:0009:30داخلی
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/2115:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1400/02/2108:0008:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/02/2114:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1400/02/2108:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1400/02/2110:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپخانماشراقی علیچهارشنبه1400/02/2216:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانمحسینیان محمودچهارشنبه1400/02/2216:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1400/02/2214:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/02/2214:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/02/2210:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/02/2210:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/02/2208:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/2212:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/02/2209:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/02/2212:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاامینیان فریماهچهارشنبه1400/02/2208:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1400/02/2208:0008:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمعبداله پور حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2215:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاچهارشنبه1400/02/2214:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1400/02/2210:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1400/02/2208:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمرضائی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2210:0011:30گوارش
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/02/2210:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمقنائی امیدچهارشنبه1400/02/2212:0012:30گوارش
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/2212:0012:30پوست
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1400/02/2214:3015:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1400/02/2208:3009:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1400/02/2211:0011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدچهارشنبه1400/02/2216:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشچهارشنبه1400/02/2217:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1400/02/2210:0011:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/02/2214:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/02/2211:0012:00چشم
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1400/02/2210:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1400/02/2208:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1400/02/2214:0015:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1400/02/2216:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1400/02/2209:0009:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقانصرت نسترنچهارشنبه1400/02/2209:0010:30چشم
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2211:3012:00جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1400/02/2214:0014:30جراحی اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/2208:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاطاهرسیما زینبچهارشنبه1400/02/2215:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1400/02/2210:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1400/02/2208:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1400/02/2211:0011:30اطفال و نوزادان
فلوشیپآقابلندی سمیهچهارشنبه1400/02/2215:0015:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/02/2214:0015:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1400/02/2214:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1400/02/2214:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیچهارشنبه1400/02/2210:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1400/02/2209:0009:30جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1400/02/2210:0011:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلالچهارشنبه1400/02/2215:3016:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1400/02/2208:3009:30گوش و حلق و بینی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1400/02/2209:0010:00مغز و اعصاب
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/2308:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازارع برزشی زهراپنجشنبه1400/02/2309:3010:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/02/2310:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمآذری پور آرششنبه1400/02/2517:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمآهنیان علیشنبه1400/02/2510:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرشنبه1400/02/2509:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیدشنبه1400/02/2508:0009:30داخلی
متخصصخانماژدری محمدشنبه1400/02/2514:3015:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینشنبه1400/02/2509:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدشنبه1400/02/2508:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاشنبه1400/02/2514:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمسلطانی قدرت الهشنبه1400/02/2508:3009:30گوارش
فوق تخصصخانمقنائی امیدشنبه1400/02/2511:3012:00گوارش
فوق تخصصآقاموسوی مهساشنبه1400/02/2510:3011:00ریه
فوق تخصصخانمثقه الاسلامی محمدشنبه1400/02/2510:0010:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصآقاحامدی صفیهشنبه1400/02/2510:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدشنبه1400/02/2516:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرشنبه1400/02/2515:0015:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینشنبه1400/02/2514:3015:30داخلی
فوق تخصصآقانوحه سرا نجمهشنبه1400/02/2516:3017:30روماتولوژیست
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیشنبه1400/02/2509:0009:30داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینشنبه1400/02/2511:0012:00چشم
فلوشیپآقاباقریان نرجس الساداتشنبه1400/02/2510:0011:30چشم
متخصصخانمزارع رضاشنبه1400/02/2514:3015:30جراحی اعصاب
متخصصخانمابیلی مهدیشنبه1400/02/2516:3017:00جراحی اعصاب
متخصصخانمخردمند حامدشنبه1400/02/2509:0009:30جراحی اعصاب
متخصصآقازارع مودی مریمشنبه1400/02/2516:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانظرزاده نیلوفرشنبه1400/02/2508:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراشنبه1400/02/2508:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریساشنبه1400/02/2512:0012:30بیهوشی
متخصصآقاسعادتمند مهرنوششنبه1400/02/2510:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودشنبه1400/02/2514:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمنیکوزاده علیرضاشنبه1400/02/2510:0011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهشنبه1400/02/2508:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمقهرمانی انوششنبه1400/02/2510:3011:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیشنبه1400/02/2508:3009:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاعین افشار مژگانشنبه1400/02/2510:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمحمید علیرضاشنبه1400/02/2508:3009:00جراحی عمومی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضاشنبه1400/02/2514:0015:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمخادم جلالشنبه1400/02/2515:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلاليكشنبه1400/02/2611:3012:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپ جراحی عمومی (لاپاراسکوپی)خانمرضاپناه علیرضايكشنبه1400/02/2614:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیيكشنبه1400/02/2609:3010:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشيكشنبه1400/02/2608:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانممیرصادقی علیيكشنبه1400/02/2616:3017:00جراحی عمومی
متخصصآقاعین افشار مژگانيكشنبه1400/02/2610:0011:00جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوديكشنبه1400/02/2608:3009:00جراحی عمومی
متخصصآقاقاضی فرشتهيكشنبه1400/02/2616:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/2609:0010:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریميكشنبه1400/02/2614:0014:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمجلیلی تقویان شهراميكشنبه1400/02/2616:3017:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاشهابی نژاد سمیرايكشنبه1400/02/2608:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاپاکدامن منصورهيكشنبه1400/02/2610:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامشایخی قره قوینلو زهرايكشنبه1400/02/2614:0015:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابرزگر پریيكشنبه1400/02/2616:0017:00زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینيكشنبه1400/02/2615:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهرداديكشنبه1400/02/2611:0012:00جراحی اعصاب
متخصصآقانایبی مینويكشنبه1400/02/2608:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیيكشنبه1400/02/2609:0010:30چشم
متخصصخانمتاج دینی شهابيكشنبه1400/02/2608:3009:30جراحی اعصاب
متخصصخانمفرجی راد محمديكشنبه1400/02/2617:0017:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهيكشنبه1400/02/2610:3011:30چشم
متخصصخانمامیری حسینيكشنبه1400/02/2610:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمحسین خواه علیيكشنبه1400/02/2614:0015:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاثمره محمدیان فرحنازيكشنبه1400/02/2608:3010:30پوست
متخصصخانماریان پور حسینيكشنبه1400/02/2610:0011:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرايكشنبه1400/02/2608:3009:30داخلی
فلوشیپخانممحسنی مجیديكشنبه1400/02/2616:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمبهروز اقدم عطاءالهيكشنبه1400/02/2610:0010:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانمحسن زاده عباسيكشنبه1400/02/2608:0009:00گوارش
فوق تخصصخانمشادکام امیديكشنبه1400/02/2612:0012:30گوارش
متخصصخانمافضلی بغدادابادی جواديكشنبه1400/02/2611:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمرضازاده جعفريكشنبه1400/02/2608:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکآقاحمزه مهدیسيكشنبه1400/02/2608:0008:30اعصاب و روان
متخصصخانمکرداری سعیديكشنبه1400/02/2615:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمآذري علييكشنبه1400/02/2614:0014:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپخانمشمسا علیيكشنبه1400/02/2612:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشيكشنبه1400/02/2608:0008:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهيكشنبه1400/02/2610:3011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهاميكشنبه1400/02/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاامینیان فریماهيكشنبه1400/02/2610:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقانارنجی ثانی رویايكشنبه1400/02/2608:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمجباری فرهاديكشنبه1400/02/2608:3009:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانيكشنبه1400/02/2615:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقافلاح رستگار ازادهيكشنبه1400/02/2614:0015:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاکفشبانی شاندیز پروانهيكشنبه1400/02/2614:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمبرک پور حمیديكشنبه1400/02/2610:0011:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکلانتریان محسندوشنبه1400/02/2708:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیدوشنبه1400/02/2708:3009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیدادوشنبه1400/02/2710:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاعلیرضائی ابرده سفلی سمیهدوشنبه1400/02/2716:3017:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقامودی فاطمهدوشنبه1400/02/2714:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محموددوشنبه1400/02/2710:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلاددوشنبه1400/02/2708:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمآهنیان علیدوشنبه1400/02/2710:0011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیردوشنبه1400/02/2709:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمکرداری سعیددوشنبه1400/02/2715:0016:30داخلی
فلوشیپآقامحمدی افسانهدوشنبه1400/02/2710:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانمشمالی علیدوشنبه1400/02/2712:0012:30جراحی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشدوشنبه1400/02/2716:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصص روانپزشکآقاصمدی رویادوشنبه1400/02/2710:3011:00روانپزشکی
فلوشیپخانمپارسا علیدوشنبه1400/02/2716:3017:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمعلیزاده حسندوشنبه1400/02/2711:0012:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمشادکام امیددوشنبه1400/02/2711:0011:30گوارش
فوق تخصصخانمزردادی مهدیدوشنبه1400/02/2708:3009:00گوارش
متخصصخانمقاضی حمیددوشنبه1400/02/2708:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهدوشنبه1400/02/2710:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
متخصصآقاحامدی صفیهدوشنبه1400/02/2710:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیددوشنبه1400/02/2716:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشدوشنبه1400/02/2717:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهرادوشنبه1400/02/2708:3009:30داخلی
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهدوشنبه1400/02/2712:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقامیرمعصومی لنگرودی میترادوشنبه1400/02/2710:3011:30پوست
فوق تخصصآقانوبخت زهرهدوشنبه1400/02/2711:0011:30روماتولوژیست
متخصصخانماوجانی سعیددوشنبه1400/02/2708:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمسلطانی صبی سیدمحسندوشنبه1400/02/2711:3012:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهدوشنبه1400/02/2710:3011:00اطفال و نوزادان
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسیندوشنبه1400/02/2711:0012:00چشم
فلوشیپخانمبرازنده نویری بهزاددوشنبه1400/02/2708:3009:30چشم
متخصصخانماقبالی حمیدرضادوشنبه1400/02/2710:0010:30جراحی اعصاب
متخصصآقاتقی زاده خاطرهدوشنبه1400/02/2715:3016:30چشم
متخصصخانممحسنی بیرجندی مجددوشنبه1400/02/2716:0017:30جراحی اعصاب
متخصصخانمانوری محمددوشنبه1400/02/2714:0014:30جراحی اعصاب
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیدوشنبه1400/02/2709:0010:30چشم
متخصص وجراح زنان زایمان و نازائیآقانوري معصومهدوشنبه1400/02/2716:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/2715:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاابراهیمی نصرتدوشنبه1400/02/2710:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازند زیبادوشنبه1400/02/2708:3009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصص بیهوشیآقامحبی پریسادوشنبه1400/02/2712:0012:30بیهوشی
متخصصآقانظرزاده نیلوفردوشنبه1400/02/2708:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمنخعی مقدم علیرضادوشنبه1400/02/2714:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیدوشنبه1400/02/2708:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقاکابلی باغ سیاهی مهرانگیزدوشنبه1400/02/2716:0016:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهدوشنبه1400/02/2710:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمقهرمانی انوشدوشنبه1400/02/2709:3012:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعوددوشنبه1400/02/2710:0011:30جراحی عمومی
متخصصآقاملکیان مریمدوشنبه1400/02/2714:3015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضادوشنبه1400/02/2714:0015:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهدوشنبه1400/02/2709:0009:30جراحی عمومی
متخصصخانمقوامی سیدحسندوشنبه1400/02/2709:0009:30جراحی اعصاب
متخصص مغز واعصاب (داخلی)آقااميني مونادوشنبه1400/02/2715:0016:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانمروشن روان رضاسه شنبه1400/02/2810:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانممیرصادقی علیسه شنبه1400/02/2816:0016:30جراحی عمومی
متخصصخانمهوشمند بهروزسه شنبه1400/02/2817:0017:30جراحی عمومی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودسه شنبه1400/02/2808:3009:00جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیسه شنبه1400/02/2809:0009:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمشریفی دلوئی سیدرضاسه شنبه1400/02/2814:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصص روانپزشکخانموثوق ایرجسه شنبه1400/02/2808:3009:00اعصاب و روان
متخصصخانممصدقی صدراباد احمدعلیسه شنبه1400/02/2815:0015:30گوش و حلق و بینی
متخصصآقامیرزائی نجم اباد منصورهسه شنبه1400/02/2808:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصخانمعرفانیان تقوائی داریوشسه شنبه1400/02/2808:0008:30گوش و حلق و بینی
متخصصخانمقاسمی محمدمهدیسه شنبه1400/02/2811:0013:20گوش و حلق و بینی
متخصصخانمجلیلی تقویان شهرامسه شنبه1400/02/2817:3018:00اطفال و نوزادان
متخصصآقازمانی پور مریمسه شنبه1400/02/2810:3011:00اطفال و نوزادان
فوق تخصصآقاخراسانی عفتسه شنبه1400/02/2814:0015:00داخلی غدد
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدسه شنبه1400/02/2816:0016:30اطفال و نوزادان
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراسه شنبه1400/02/2809:0010:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاپاکدامن منصورهسه شنبه1400/02/2808:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپآقاباباپور علی ابادی نوشینسه شنبه1400/02/2815:3016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافغانی صدیقهسه شنبه1400/02/2810:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمسلطانی فر مهدیسه شنبه1400/02/2809:0010:30چشم
متخصصآقازارع برزشی زهراسه شنبه1400/02/2809:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقافیجان امنهسه شنبه1400/02/2815:0015:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاتقی زاده خاطرهسه شنبه1400/02/2815:3016:30چشم
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیسه شنبه1400/02/2808:3009:30چشم
متخصصخانممیرمعزی محمودسه شنبه1400/02/2811:0011:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقاجعفریان شهری مهساسه شنبه1400/02/2810:0011:00چشم
متخصصخانمابیلی مهدیسه شنبه1400/02/2816:3017:00جراحی اعصاب
متخصصخانمتاج دینی شهابسه شنبه1400/02/2808:3009:30جراحی اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراسه شنبه1400/02/2810:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمامیری حسینسه شنبه1400/02/2808:3009:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمصفریان محمدسه شنبه1400/02/2815:0016:30تغذیه
فوق تخصصآقاممدوحی فرشتهسه شنبه1400/02/2812:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینسه شنبه1400/02/2810:0011:30داخلی
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدسه شنبه1400/02/2816:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدسه شنبه1400/02/2810:3011:00کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فوق تخصصخانماقبالی زارچ سیداحمدسه شنبه1400/02/2808:0008:30گوارش
فوق تخصصخانمشریفیان رضوی مسعودسه شنبه1400/02/2811:0011:30گوارش
فلوشیپخانمقهرمانی محمدحسینسه شنبه1400/02/2809:3011:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمحصاری محمدسه شنبه1400/02/2808:0008:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانسه شنبه1400/02/2815:3016:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمقلوبی ارشسه شنبه1400/02/2814:3016:30اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاشکیب فهیمهسه شنبه1400/02/2808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمناظمی سعیدسه شنبه1400/02/2811:0011:30داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمآذري عليسه شنبه1400/02/2814:0014:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/2808:0009:30داخلی
متخصصخانمکرداری سعیدسه شنبه1400/02/2815:0016:30داخلی
فوق تخصصخانمفاضلی فر سعیدسه شنبه1400/02/2808:0008:30جراحی قلب و عروق
فوق تخصصخانمچاچی کاظمسه شنبه1400/02/2810:3011:00داخلی غدد
فلوشیپخانمشکیبا حرفه امیرحسینسه شنبه1400/02/2810:0011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصآقاهاشمی الهامسه شنبه1400/02/2808:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهسه شنبه1400/02/2814:0015:00داخلی قلب و عروق
متخصصآقاهاشمی الهامچهارشنبه1400/02/2914:0015:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمحسینیان محمودچهارشنبه1400/02/2916:0016:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانماشراقی علیچهارشنبه1400/02/2916:0017:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
متخصصخانمهمتی میلادچهارشنبه1400/02/2914:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمدرگاهی محمودچهارشنبه1400/02/2910:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فلوشیپآقاگل محمدزاده شیداچهارشنبه1400/02/2910:3011:00اینترونشنال کاردیولوژی (قلب)
فوق تخصصخانممختاری ازاد علیچهارشنبه1400/02/2908:3009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمشمالی علیچهارشنبه1400/02/2912:0012:30جراحی قلب و عروق
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرچهارشنبه1400/02/2909:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانمشمسا علیچهارشنبه1400/02/2912:0012:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپآقاامینیان فریماهچهارشنبه1400/02/2908:0009:00داخلی قلب و عروق
فوق تخصصخانمرفیق دوست امیر حسینچهارشنبه1400/02/2908:0008:30داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمعبداله پور حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2915:0015:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانممحمودی قرائی علیرضاچهارشنبه1400/02/2914:3016:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانماژدری محمدچهارشنبه1400/02/2910:0011:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
متخصصخانمقاضی حمیدچهارشنبه1400/02/2908:3009:30استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فوق تخصصخانمرضائی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2910:0011:30گوارش
فوق تخصصآقامحدث سیده طاهرهچهارشنبه1400/02/2910:0011:30آنکولوژی (خون و سرطان)
فوق تخصصخانمقنائی امیدچهارشنبه1400/02/2912:0012:30گوارش
فلوشیپخانماسماعیل نیا سعیدچهارشنبه1400/02/2911:0011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
فلوشیپخانممحسنی مجیدچهارشنبه1400/02/2916:0016:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمآذری پور آرشچهارشنبه1400/02/2917:0017:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهچهارشنبه1400/02/2910:0011:30داخلی
فوق تخصصخانمنجارزاده سیدمحمدباقرچهارشنبه1400/02/2914:0014:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانماریان پور حسینچهارشنبه1400/02/2914:3015:30داخلی
متخصصآقامیمندی نژاد زهراچهارشنبه1400/02/2908:3009:30داخلی
متخصصخانمیوسفیان مقدم سیدمحمدرضاچهارشنبه1400/02/2912:0012:30پوست
متخصصخانمامیری حسینچهارشنبه1400/02/2910:3011:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراچهارشنبه1400/02/2908:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمرفعتی علیرضاچهارشنبه1400/02/2909:0009:30جراحی اعصاب
فلوشیپآقانصرت نسترنچهارشنبه1400/02/2909:0010:30چشم
متخصصخانمملک نژاد یزدی محمدعلیچهارشنبه1400/02/2916:0016:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمیزدانی سیامکچهارشنبه1400/02/2914:0015:00داخلی مغز و اعصاب
فلوشیپخانماحمدیان شالچی محمدحسینچهارشنبه1400/02/2911:0012:00چشم
متخصصخانمعلیپور تبریزی حمیدرضاچهارشنبه1400/02/2911:3012:00جراحی اعصاب
متخصصخانمزارع رضاچهارشنبه1400/02/2914:0014:30جراحی اعصاب
متخصصآقاحائری عاطفهچهارشنبه1400/02/2908:0009:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقاطاهرسیما زینبچهارشنبه1400/02/2915:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع مودی مریمچهارشنبه1400/02/2910:3011:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمعظیمی سیدمجیدچهارشنبه1400/02/2911:0011:30اطفال و نوزادان
متخصصخانمعبدالهی مرتضیچهارشنبه1400/02/2908:3009:00اطفال و نوزادان
فلوشیپآقابلندی سمیهچهارشنبه1400/02/2915:0015:30زنان، زایمان و نازائی
فوق تخصصخانمامیدیان مسعودچهارشنبه1400/02/2914:0015:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاعین افشار مژگانچهارشنبه1400/02/2909:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیچهارشنبه1400/02/2910:3011:00گوش و حلق و بینی
متخصصخانمخاکی حصاری مسعودچهارشنبه1400/02/2910:0011:30جراحی عمومی
متخصصخانمقهرمانی انوشچهارشنبه1400/02/2908:3009:30گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمخادم جلالچهارشنبه1400/02/2915:3016:00گوش و حلق و بینی
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاچهارشنبه1400/02/2914:0015:00جراحی عمومی
متخصصخانماکرامی فرد وحیدرضاچهارشنبه1400/02/2914:0015:30جراحی عمومی
فوق تخصص بیماری های مغز و اعصاب کودکانخانمگلمکاني حسنچهارشنبه1400/02/2909:0010:00مغز و اعصاب
متخصصآقاامین زاده سمیراپنجشنبه1400/02/3008:0009:00داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمزارع رضاپنجشنبه1400/02/3008:3009:00جراحی اعصاب
متخصصخانماسدی مجتبیپنجشنبه1400/02/3009:0011:30داخلی مغز و اعصاب
فوق تخصص بیماریهای قلب وعروقخانمچهکندی محمدرضاپنجشنبه1400/02/3014:0015:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپخانمممقانی قاضیجهانی محمدرضاپنجشنبه1400/02/3010:0010:30جراحی عمومی
متخصصخانمهژبرکلالی امیرنعمت للهپنجشنبه1400/02/3009:0009:30جراحی عمومی
فلوشیپخانمقلعه نوی محرم علیپنجشنبه1400/02/3009:3010:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقازمانی پور مریمپنجشنبه1400/02/3010:3011:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاقاضی فرشتهپنجشنبه1400/02/3016:3017:00گوش و حلق و بینی
متخصصآقاشهابی نژاد سمیراپنجشنبه1400/02/3015:0016:00زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقانجفی دلوئی طاهرهپنجشنبه1400/02/3008:3009:00اطفال و نوزادان
متخصصآقاحائری عاطفهپنجشنبه1400/02/3010:3011:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقازارع برزشی زهراپنجشنبه1400/02/3009:3010:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقامحمودیان پروانهپنجشنبه1400/02/3016:0016:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصخانمشیخ نظامی مهردادپنجشنبه1400/02/3011:0012:00جراحی اعصاب
فلوشیپآقامهاجری ترانهپنجشنبه1400/02/3008:3009:30زنان، زایمان و نازائی
متخصصآقابصیری شیواپنجشنبه1400/02/3008:3009:30زنان، زایمان و نازائی
فلوشیپخانمحاتمی محمد مهدیپنجشنبه1400/02/3008:3009:30چشم
متخصصخانماقائی حکاک محسنپنجشنبه1400/02/3011:0012:30داخلی مغز و اعصاب
متخصصخانمشرقی محمدرضاپنجشنبه1400/02/3014:0014:30پوست
فوق تخصصخانمطاهری حسینپنجشنبه1400/02/3008:0008:30جراحی عروق
متخصصخانماریان پور حسینپنجشنبه1400/02/3010:0011:30داخلی
متخصصخانمهژبرالساداتی امیرپنجشنبه1400/02/3009:0009:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصآقاحامدی صفیهپنجشنبه1400/02/3015:0016:30داخلی
فوق تخصصآقاموسوی مهساپنجشنبه1400/02/3010:3011:00ریه
فوق تخصصخانمهوشیار افشینپنجشنبه1400/02/3008:3009:00گوارش
متخصصخانمعلیزاده حسنپنجشنبه1400/02/3008:3010:00استخوان و مفاصل (ارتوپدی)
فلوشیپخانمناظمی سعیدپنجشنبه1400/02/3011:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحسینیان سیدحسنپنجشنبه1400/02/3011:0011:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمحیدری بکاولی علیپنجشنبه1400/02/3008:0009:00داخلی قلب و عروق
متخصصخانمکرداری سعیدپنجشنبه1400/02/3008:0009:30داخلی
متخصصآقارایضی زهرهپنجشنبه1400/02/3016:0016:30داخلی قلب و عروق
متخصصخانمآذری پور آرشپنجشنبه1400/02/3010:3011:30کلیه و مجاری ادراری و تناسلی
متخصصخانمجمشیدیان طرقبه احسانپنجشنبه1400/02/3008:0009:00داخلی قلب و عروق
فلوشیپآقاافضل نیا سپیدهپنجشنبه1400/02/3010:3011:00داخلی قلب و عروق