بخش هماتولوژی و آنکولوژی

بیماران مبتلا به بیماریهای هماتولوژی و مبتلا به سرطانهای غیر هماتولوژی را تحت پوشش قرار داده و اقدامات مربوط به شیمی درمانی به طور سرپایی یا بیماران نیازمند بستری در طی شیمی درمانی انجام می دهد. بیمارانی که نیاز به اقدام بعد از شیمی درمانی دارند و همچنین افرادی که نیاز به اقدام تشخیصی آنکولوژی دارند در این بخش بستری و بعد از تشخیص و بررسی، درمان در همین مرکز انجام می گیرد. بیمارانی که نیاز به دریافت فرآورده های خونی دارند نیز در سرویس هماتولوژی بستری و تحت درمان قرار می گیرند.

موقعیت بخش در بیمارستان فاز دو - طبقه دوم

0098-51-36002740